E Puraanamula Nenta Vedikinaa In Sanskrit

॥ E Puraanamula Nenta Vedikinaa Sanskrit Lyrics ॥

एपुराणमुल नेन्त वेदिकिना ।
श्रीपतिदासुलु चेड रेन्नडुनु ॥

वारिविरहितमुलु अवि गोन्नाल्लकु ।
विरसम्बुलु मरि विफलमुलु ।
नरहरि गोलि चिटु नम्मिनवरमुलु ।
निरतमु लेन्नडु नेलवुलु चेडवु ॥

कमलाक्षुनि मतिगाननिचदुवुलु ।
कुमतम्बुलु बहुकुपथमुलु ।
जमलि नच्युतुनि समाराधनलु ।
विमलमुले कानि वितथमुगावु ॥

श्रीवल्लभुगति जेरनिपदवुलु ।
दावतुलु कपटधर्ममुलु ।
श्रीवेङ्कटपति सेविञ्चुनेवलु ।
पावनमु लधिकभाग्यपुसिरुलु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » E Puraanamula Nenta Vedikinaa Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Shiva Ashtottarashatanama Stotram In Sanskrit