Ekkuva Kulajudaina in Sanskrit

॥ Ekkuva Kulajudaina Sanskrit Lyrics ॥

एक्कुव कुलजुडैन हीन कुलजुडैन
निक्कमेरिगिन महा नित्युडे घनुडु ॥

वेदमुलु चदिवियुनु विमुखुडै हरिभक्ति
यादरिञ्चनि सोमयाजि कण्टे ।
एदियुनु लेनि कुल हीनुडैननु विष्णु
पादमुलु सेविञ्चु भक्तुडे घनुडु ॥

परम मगु वेदान्त पठन दोरिकियु सदा
हरि भक्ति लेनि सन्यासि कण्टे ।
सरवि मालिन अन्त्य जाति कुलजुडैन
नरसि विष्णुनि वेदकु नातडे घनुडु ॥

विनियु चदिवियु, श्री विभुनि दासुडु गाक
तनुवु वेपुचु नुण्डु तपसि कण्टे ।
एनलेनि तिरु वेङ्कटेशु प्रसादान्न
मनुभविञ्चिन यातडप्पुडे घनुडु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Ekkuva Kulajudaina Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Ekkuva Kulajudaina in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top