Emoko Chigurutadharamuna In Sanskrit

॥ Emoko Chigurutadharamuna Sanskrit Lyrics ॥

एमोको चिगुरुटधरमुन एडनेडकस्तूरि निण्डेनु ।
भामिनि विभुनकु व्रासिन पत्रिक कादु कदा ॥

कलिकि चकोराक्षिकि कडकन्नुलु केम्पैतोचिन ।
चेलुवम्बिप्पुडिदेमो चिन्तिम्परेचेलुलु ।
नलुवुन प्राणेश्वरुनिपै नाटिनयाकोनचूपुलु ।
निलुवुनपेरुकगनण्टिन नेत्तुरुकादुकदा ॥

पडतिकि चनुगवमेरुगुलु पैपै पय्येद वेलुपल ।
कडुमिञ्चिन विधमेमो कनुगोनरे चेलुलु ।
वुडुगनि वेडुकतो प्रियुडोत्तिन नखशशिरेखलु ।
वेडलगवेसविकालपु वेन्नेलकादुकदा ॥

मुद्दिय चेक्कुल केलकुल मुत्यपु जल्लुल चेर्पुल ।
वोद्दिकलागुलिवेमो ऊहिम्परे चेलुलु ।
गद्दरि तिरुवेङ्कटपति कोगिटियधरामृतमुल ।
अद्दिन सुरतपु चेमटल अन्दमु कादु कदा ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Emoko Chigurutadharamuna Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Shiva Ashtottarashatanama Stotram In Sanskrit