Enta Matramuna In Sanskrit

॥ Enta Matramuna Sanskrit Lyrics ॥

एन्त मात्रमुन एव्वरु तलचिन, अन्तमात्रमे नीवु
अन्तरान्तरमुलेञ्चि चूड, पिण्डन्ते निप्पटि अन्नट्लु ॥

कोलुतुरु मिमु वैष्णवुलु, कूरिमितो विष्णुडनि
पलुकुदुरु मिमु वेदान्तुलु, परब्रह्मम्बनुचु ।
तलतुरु मिमु शैवुलु, तगिन भक्तुलुनू शिवुडनुचु
अलरि पोगडुदुरु कापालिकुलु, आदि भैरवुडनुचु ।

सरि मिम्मुदुरु साक्तेयुलु, शक्ति रूपु नीवनुचु
दरिशनमुलु मिमु नाना विधुलनु, तलुपुल कोलदुल भजिन्तुरु ।
सिरुल मिमुने अल्पबुद्दि, तलचिनवारिकि अल्पम्बगुदवु
दरिमल मिमुने घनमनि तलचिन, घनबुद्धुलकु घनुडवु ॥

नीवलन कोरते लेदु मरि नीरु कोलदि तामरवु
आवल भागीरधि दरि वागुल आ जलमे ऊरिनयट्लु ।
श्री वेङ्कटपति नीवैते ममु चेकोनि वुन्न दैव(मु)मनि
ईवलने नी शरणनि एदनु, इदिये परतत्वमु नाकु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Enta Matramuna Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil