Ganapati Atharvashirsha – Upanishad In Tamil

॥ Ganapati Upanishad Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீக³ணபத்யத²ர்வஶீர்ஷோபநிஷத் க³ணபத்யுபநிஷத் ॥
யம்ʼ நத்வா முனய꞉ ஸர்வே நிர்விக்⁴னம்ʼ யாந்தி தத்பத³ம் ।
க³ணேஶோபநிஷத்³வேத்³யம்ʼ தத்³ப்³ரஹ்மைவாஸ்மி ஸர்வக³ம் ॥

ௐ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருʼணுயாம தே³வா꞉ । ப⁴த்³ரம்ʼ பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉ ।
ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாꣳ ஸஸ்தனூபி⁴꞉ । வ்யஶேம தே³வஹிதம்ʼ யதா³யு꞉ ।
ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருʼத்³த⁴ஶ்ரவா꞉ । ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வவேதா³꞉ ।
ஸ்வஸ்தி நஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டனேமி꞉ । ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்த³தா⁴து ॥

ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

ஹரி꞉ ௐ நமஸ்தே க³ணபதயே । த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம்ʼ தத்த்வமஸி ।த்வமேவ கேவலம்ʼ
கர்தாஸி । த்வமேவ கேவலம்ʼ த⁴ர்தாஸி । த்வமேவ கேவலம்ʼ ஹர்தாஸி ।த்வமேவ
ஸர்வம்ʼ க²ல்வித³ம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி । த்வம்ʼ ஸாக்ஷாதா³த்மாஸி நித்யம் ॥ 1 ॥

ருʼதம்ʼ வச்மி । ஸத்யம்ʼ வச்மி । அவ த்வம்ʼ மாம் । அவ வக்தாரம் । அவ
ஶ்ரோதாரம் ॥ 2 ॥

அவ தா³தாரம் । அவ தா⁴தாரம் । அவானூசானமவ ஶிஷ்யம் । அவ
பஶ்சாத்தாத் । அவ புரஸ்தாத் । அவோத்தராத்தாத் । அவ த³க்ஷிணாத்தாத் । அவ
சோர்த்⁴வாத்தாத் । அவாத⁴ராத்தாத் । ஸர்வதோ மாம்ʼ பாஹி பாஹி ஸமந்தாத் ॥ 3 ॥

த்வம்ʼ வாங்மயஸ்த்வம்ʼ சின்மய꞉ । த்வமானந்த³மயஸ்த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மமய꞉ । த்வம்ʼ
ஸச்சிதா³னந்தா³த்³விதீயோ(அ)ஸி । த்வம்ʼ ப்ரத்யக்ஷம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி । த்வம்ʼ ஜ்ஞானமயோ
விஜ்ஞானமயோ(அ)ஸி ॥ 4 ॥

See Also  Thiruchendoorin Kadalorathil Sendhil Nadhan In Tamil

ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வத்தோ ஜாயதே ।ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வத்தஸ்திஷ்ட²தி ।
ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வயி லயமேஷ்யதி । ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த்வயி ப்ரத்யேதி ।
த்வம்ʼ பூ⁴மிராபோ(அ)னலோ(அ)னிலோ நப⁴꞉ ।த்வம்ʼ சத்வாரி வாக்பதா³னி ॥ 5 ॥

த்வம்ʼ கு³ணத்ரயாதீத꞉ । த்வம்ʼ அவஸ்தா²த்ரயாதீத꞉ । த்வம்ʼ தே³ஹத்ரயாதீத꞉ ।
த்வம்ʼ காலத்ரயாதீத꞉ । த்வம்ʼ மூலாதா⁴ரஸ்தி²தோ(அ)ஸி நித்யம் । த்வம்ʼ
ஶக்தித்ரயாத்மக꞉ ।த்வாம்ʼ யோகி³னோ த்⁴யாயந்தி நித்யம் । த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மா த்வம்ʼ
விஷ்ணுஸ்த்வம்ʼ ருத்³ரஸ்த்வமிந்த்³ரஸ்த்வமக்³நிஸ்த்வம்ʼ வாயுஸ்த்வம்ʼ ஸூர்யஸ்த்வம்ʼ
சந்த்³ரமாஸ்த்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வரோம் ॥ 6 ॥

க³ணாதி³ம்ʼ பூர்வமுச்சார்ய வர்ணாதி³ம்ʼஸ்தத³னந்தரம் । அனுஸ்வார꞉ பரதர꞉ ।
அர்தே⁴ந்து³லஸிதம் । தாரேண ருʼத்³த⁴ம் । ஏதத்தவ மனுஸ்வரூபம் । க³கார꞉
பூர்வரூபம் । அகாரோ மத்⁴யமரூபம் । அனுஸ்வாரஶ்சாந்த்யரூபம் ।
பி³ந்து³ருத்தரரூபம் ம்ʼஆத³꞉ ஸந்தா⁴னம் । ஸம்ʼஹிதா ஸந்தி⁴꞉ । ஸைஷா
க³ணேஶவித்³யா । க³ணக ருʼஷி꞉ । நிச்ருʼத்³கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ ।
ஶ்ரீமஹாக³ணபதிர்தே³வதா । ௐ க³ம்ʼ க³ணபதயே நம꞉ ॥ 7 ॥

ஏகத³ந்தாய வித்³மஹே வக்ரதுண்டா³ய தீ⁴மஹி ।
தன்னோ த³ந்தி꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥ 8 ॥

ஏகத³ந்தம்ʼ சதுர்ஹஸ்தம்ʼ பாஶமங்குஶதா⁴ரிணம் । ரத³ம்ʼ ச வரத³ம்ʼ
ஹஸ்தைர்பி³ப்⁴ராணம்ʼ மூஷகத்⁴வஜம் । ரக்தம்ʼ லம்போ³த³ரம்ʼ ஶூர்பகர்ணகம்ʼ
ரக்தவாஸஸம் । ரக்தக³ந்தா⁴னுலிப்தாங்க³ம்ʼ ரக்தபுஷ்பை꞉ ஸுபூஜிதம் ।
ப⁴க்தானுகம்பினம்ʼ தே³வம்ʼ ஜக³த்காரணமச்யுதம் । ஆவிர்பூ⁴தம்ʼ ச
ஸ்ருʼஷ்ட்யாதௌ³ ப்ரக்ருʼதே꞉ புருஷாத்பரம் । ஏவம்ʼ த்⁴யாயதி யோ நித்யம்ʼ ஸ
யோகீ³ யோகி³னாம்ʼ வர꞉ ॥ 9 ॥

See Also  Vishwanath Ashtakam In Tamil

நமோ வ்ராதபதயே நமோ க³ணபதயே நம꞉ ப்ரமத²பதயே நமஸ்தே(அ)ஸ்து
லம்போ³த³ராய ஏகத³ந்தாய விக்⁴னவிநாஶினே ஶிவஸுதாய ஶ்ரீவரத³மூர்தயே
நம꞉ ॥ 10 ॥

ஏதத³த²ர்வஶீர்ஷம்ʼ யோ(அ)தீ⁴தே । ஸ ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே । ஸ
ஸர்வவிக்⁴னைர்ன பா³த்⁴யதே । ஸ ஸர்வத꞉ ஸுக²மேத⁴தே । ஸ பஞ்சமஹாபாபாத்
ப்ரமுச்யதே । ஸாயமதீ⁴யானோ தி³வஸக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ நாஶயதி ।
ப்ராதரதீ⁴யானோ ராத்ரிக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ நாஶயதி । ஸாயம்ʼ ப்ராத꞉
ப்ரயுஞ்ஜான꞉ பாபோ(அ)பாபோ ப⁴வதி । த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷம்ʼ ச விந்த³தி ।
இத³மத²ர்வஶீர்ஷமஶிஷ்யாய ந தே³யம் । யோ யதி³ மோஹாத்³ தா³ஸ்யதி । ஸ
பாபீயான் ப⁴வதி । ஸஹஸ்ராவர்தநாத்³யம்ʼ யம்ʼ காமமதீ⁴தே । தம்ʼ தமனேன
ஸாத⁴யேத் ॥ 11 ॥

அனேன க³ணபதிமபி⁴ஷிஞ்சதி । ஸ வாக்³மீ ப⁴வதி । சதுர்த்²யாமனஶ்னன்
ஜபதி । ஸ வித்³யாவான் ப⁴வதி । இத்யத²ர்வணவாக்யம் । ப்³ரஹ்மாத்³யாசரணம்ʼ
வித்³யான்ன பி³பே⁴தி கதா³சனேதி ॥ 12 ॥

யோ தூ³ர்வாங்குரைர்யஜதி । ஸ வைஶ்ரவணோபமோ ப⁴வதி । யோ லாஜைர்யஜதி । ஸ
யஶோவான் ப⁴வதி । ஸ மேதா⁴வான் ப⁴வதி । யோ மோத³கஸஹஸ்ரேண யஜதி ஸ
வாஞ்சி²தப²லமவாப்னோதி । ய꞉ ஸாஜ்ய ஸமித்³பி⁴ர்யஜதி । ஸ ஸர்வம்ʼ லப⁴தே
ஸ ஸர்வம்ʼ லப⁴தே ॥ 13 ॥

அஷ்டௌ ப்³ராஹ்மணான் ஸம்யக்³ க்³ராஹயித்வா । ஸூர்யவர்சஸ்வீ ப⁴வதி ।
ஸூர்யக்³ரஹே மஹானத்³யாம்ʼ ப்ரதிமாஸந்நிதௌ⁴ வா ஜப்த்வா । ஸித்³த⁴மந்த்ரோ ப⁴வதி ।
மஹாவிக்⁴னாத் ப்ரமுச்யதே । மஹாதோ³ஷாத் ப்ரமுச்யதே । மஹாபாபாத்
ப்ரமுச்யதே । மஹாப்ரத்யவாயாத் ப்ரமுச்யதே । ஸ ஸர்வவித்³ப⁴வதி ஸ
ஸர்வவித்³ப⁴வதி । ய ஏவம்ʼ வேத³ । இத்யுபநிஷத் ॥ 14 ॥

See Also  108 Names Of Sri Venkateswara – Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali In Tamil

ௐ ப⁴த்³ரம்ʼ கர்ணேபி⁴꞉ ஶ்ருʼணுயாம தே³வா꞉ । ப⁴த்³ரம்ʼ பஶ்யேமாக்ஷபி⁴ர்யஜத்ரா꞉ ।
ஸ்தி²ரைரங்கை³ஸ்துஷ்டுவாꣳ ஸஸ்தனூபி⁴꞉ । வ்யஶேம தே³வஹிதம்ʼ யதா³யு꞉ ।
ஸ்வஸ்தி ந இந்த்³ரோ வ்ருʼத்³த⁴ஶ்ரவா꞉ । ஸ்வஸ்தி ந꞉ பூஷா விஶ்வவேதா³꞉ । ஸ்வஸ்தி
நஸ்தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டனேமி꞉ । ஸ்வஸ்தி நோ ப்³ருʼஹஸ்பதிர்த³தா⁴து ॥

ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

இதி க³ணபத்யுபநிஷத்ஸமாப்தா ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Ganapati Atharvashirsha (Ganapati Upanishad) in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil