Ganesha Ashtakam (Vyasa Krutam) in Kannada

॥ Sri Ganesha Ashtakam (Vyasa Krutam) Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ (ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ) ॥
ಗಣಪತಿಪರಿವಾರಂ ಚಾರುಕೇಯೂರಹಾರಂ
ಗಿರಿಧರವರಸಾರಂ ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರಚಾರಮ್ ।
ಭವಭಯಪರಿಹಾರಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯದೂರಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಮ್ ॥ ೧ ॥

ಅಖಿಲಮಲವಿನಾಶಂ ಪಾಣಿನಾ ಹಸ್ತಪಾಶಂ
ಕನಕಗಿರಿನಿಕಾಶಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಮ್ ।
ಭಜ ಭವಗಿರಿನಾಶಂ ಮಾಲತೀತೀರವಾಸಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಮಾನಸೇ ರಾಜಹಂಸಮ್ ॥ ೨ ॥

ವಿವಿಧಮಣಿಮಯೂಖೈಃ ಶೋಭಮಾನಂ ವಿದೂರೈಃ
ಕನಕರಚಿತಚಿತ್ರಂ ಕಂಠದೇಶೇ ವಿಚಿತ್ರಮ್ ।
ದಧತಿ ವಿಮಲಹಾರಂ ಸರ್ವದಾ ಯತ್ನಸಾರಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಮ್ ॥ ೩ ॥

ದುರಿತಗಜಮಮಂದಂ ವಾರುಣೀಂ ಚೈವ ವೇದಂ
ವಿದಿತಮಖಿಲನಾದಂ ನೃತ್ಯಮಾನಂದಕಂದಮ್ ।
ದಧತಿ ಶಶಿಸುವಕ್ತ್ರಂ ಚಾಂಕುಶಂ ಯೋ ವಿಶೇಷಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಸರ್ವದಾನಂದಕಂದಮ್ ॥ ೪ ॥

ತ್ರಿನಯನಯುತಫಾಲೇ ಶೋಭಮಾನೇ ವಿಶಾಲೇ
ಮುಕುಟಮಣಿಸುಢಾಲೇ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಚ ಜಾಲೇ ।
ಧವಳಕುಸುಮಮಾಲೇ ಯಸ್ಯ ಶೀರ್ಷ್ಣಃ ಸತಾಲೇ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಸರ್ವದಾ ಚಕ್ರಪಾಣಿಮ್ ॥ ೫ ॥

ವಪುಷಿ ಮಹತಿ ರೂಪಂ ಪೀಠಮಾದೌ ಸುದೀಪಂ
ತದುಪರಿ ರಸಕೋಣಂ ತಸ್ಯ ಚೋರ್ಧ್ವಂ ತ್ರಿಕೋಣಮ್ ।
ಗಜಮಿತದಲಪದ್ಮಂ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಚಾರುಛದ್ಮಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ಯ ವೃಂದೇ ॥ ೬ ॥

ವರದವಿಶದಶಸ್ತಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಯಸ್ಯ ಹಸ್ತಂ
ಸದಯಮಭಯದಂ ತಂ ಚಿಂತಯೇ ಚಿತ್ತಸಂಸ್ಥಮ್ ।
ಶಬಲಕುಟಿಲಶುಂಡಂ ಚೈಕತುಂಡಂ ದ್ವಿತುಂಡಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವಂದೇ ಸರ್ವದಾ ವಕ್ರತುಂಡಮ್ ॥ ೭ ॥

ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಧಃ ಸ್ಥಿತಕಾಮಧೇನುಂ
ಚಿಂತಾಮಣಿಂ ದಕ್ಷಿಣಪಾಣಿಶುಂಡಮ್ ।
ಬಿಭ್ರಾಣಮತ್ಯದ್ಭುತ ಚಿತ್ರರೂಪಂ
ಯಃ ಪೂಜಯೇತ್ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಸಿದ್ಧಿಃ ॥ ೮ ॥

ವ್ಯಾಸಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗಣೇಶಸ್ತವನಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಪಠತಾಂ ದುಃಖನಾಶಾಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಸಶ್ರಿಯಮಶ್ನುತೇ ॥ ೯ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ವ್ಯಾಸವಿರಚಿತಂ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Ganesha Ashtakam (Vyasa Krutam) in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Ganesha Ashtakam (Vyasa Krutam) in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top