Gayatri Ashtakam Vaa Stotram In Odia

॥ Gayatri Ashtakam vaa Stotram Odia Lyrics ॥

॥ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟକମ୍ ଵା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
ସୁକଲ୍ୟାଣୀଂ ଵାଣୀଂ ସୁରମୁନିଵରୈଃ ପୂଜିତପଦାମ୍ ।
ଶିଵାମାଦ୍ୟାଂ ଵନ୍ଦ୍ୟାଂ ତ୍ରିଭୁଵନମୟୀଂ ଵେଦଜନନୀମ୍ ।
ପରଂ ଶକ୍ତିଂ ସ୍ରଷ୍ଟୁଂ ଵିଵିଧଵିଧ ରୂପାଂ ଗୁଣମ୍ୟୀଂ
ଭଜେଽମ୍ବାଂ ଗାୟତ୍ରୀଂ ପରମସୁଭଗାନନ୍ଦଜନନୀମ୍ ॥ ୧ ॥

ଵିଶୁଦ୍ଧାଂ ସତ୍ତ୍ଵସ୍ଥାମଖିଲ ଦୁରଵସ୍ଥାଦିହରଣୀଂ
ନିରାକାରାଂ ସାରାଂ ସୁଵିମଲ ତପୋ ମୂର୍ତିମତୁଲାମ୍ ।
ଜଗଜ୍ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାମସୁରସୁରପୂଜ୍ୟାଂ ଶ୍ରୁତିନୁତାଂ
ଭଜେଽମ୍ବାଂ ଗାୟତ୍ରୀଂ ପରମସୁଭଗାନନ୍ଦଜନନୀମ୍ ॥ ୨ ॥

ତପୋ ନିଷ୍ଠାଭୀଷ୍ଟାଂସ୍ଵଜନମନସନ୍ତାପଶମନୀଂ
ଦୟାମୂର୍ତିଂ ସ୍ଫୂର୍ତିଂ ୟତିତତି ପ୍ରସାଦୈକସୁଲଭାମ୍ ।
ଵରେଣ୍ୟାଂ ପୁଣ୍ୟାଂ ତାଂ ନିଖିଲ ଭଵ ବନ୍ଧାପହରଣୀଂ
ଭଜେଽମ୍ବାଂ ଗାୟତ୍ରୀଂ ପରମସୁଭଗାନନ୍ଦଜନନୀମ୍ ॥ ୩ ॥

ସଦାରାଧ୍ୟାଂ ସାଧ୍ୟାଂ ସୁମତି ମତି ଵିସ୍ତାରକରଣୀଂ
ଵିଶୋକାମାଲୋକାଂ ହୃଦୟଗତ ମୋହାନ୍ଧହରଣୀମ୍ ।
ପରାଂ ଦିଵ୍ୟାଂ ଭଵ୍ୟାମଗମଭଵସିନ୍ଧ୍ଵେକ ତରଣୀଂ
ଭଜେଽମ୍ବାଂ ଗାୟତ୍ରୀଂ ପରମସୁଭଗାନନ୍ଦଜନନୀମ୍ ॥ ୪ ॥

ଅଜାଂ ଦ୍ଵୈତାଂ ତ୍ରୈତାଂ ଵିଵିଧଗୁଣରୂପାଂ ସୁଵିମଲାଂ
ତମୋ ହନ୍ତ୍ରୀଂ-ତନ୍ତ୍ରୀଂ ଶ୍ରୁତି ମଧୁରନାଦାଂ ରସମୟୀମ୍ ।
ମହାମାନ୍ୟାଂ ଧନ୍ୟାଂ ସତତକରୁଣାଶୀଲ ଵିଭଵାଂ
ଭଜେଽମ୍ବାଂ ଗାୟତ୍ରୀଂ ପରମସୁଭଗାନନ୍ଦଜନନୀମ୍ ॥ ୫ ॥

ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀଂ ପାତ୍ରୀଂ ସକଲ ଭଵ ସଂହାରକରଣୀଂ
ସୁଵୀରାଂ ଧୀରାଂ ତାଂ ସୁଵିମଲ ତପୋ ରାଶି ସରଣୀମ୍ ।
ଅନେକାମେକାଂ ଵୈ ତ୍ରିଜଗସଦଧିଷ୍ଠାନପଦଵୀଂ
ଭଜେଽମ୍ବାଂ ଗାୟତ୍ରୀଂ ପରମସୁଭଗାନନ୍ଦଜନନୀମ୍ ॥ ୬ ॥

ପ୍ରବୁଦ୍ଧାଂ ବୁଦ୍ଧାଂ ତାଂ ସ୍ଵଜନମତି ଜାଡ୍ୟାପହରଣାଂ
ହିରଣ୍ୟାଂ ଗୁଣ୍ୟାଂ ତାଂ ସୁକଵିଜନ ଗୀତାଂ ସୁନିପୁଣୀମ୍ ।
ସୁଵିଦ୍ୟାଂ ନିରଵଦ୍ୟାମମଲ ଗୁଣଗାଥାଂ ଭଗଵତୀଂ
ଭଜେଽମ୍ବାଂ ଗାୟତ୍ରୀଂ ପରମସୁଭଗାନନ୍ଦଜନନୀମ୍ ॥ ୭ ॥

ଅନନ୍ତାଂ ଶାନ୍ତାଂ ୟାଂ ଭଜତି ବୁଧ ଵୃନ୍ଦଃ ଶ୍ରୁତିମୟୀଂ
ସୁଗେୟାଂ ଧ୍ୟେୟାଂ ୟାଂ ସ୍ମରତି ହୃଦି ନିତ୍ୟଂ ସୁରପତିଃ ।
ସଦା ଭକ୍ତ୍ୟା ଶକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରଣତମତିଭିଃ ପ୍ରୀତିଵଶଗାଂ
ଭଜେଽମ୍ବାଂ ଗାୟତ୍ରୀଂ ପରମସୁଭଗାନନ୍ଦଜନନୀମ୍ ॥ ୮ ॥

ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତଃ ପଠେଦ୍ୟସ୍ତୁ ଗାୟତ୍ର୍ୟା ଅଷ୍ଟକଂ ଶୁଭମ୍ ।
ଅହୋ ଭାଗ୍ୟୋ ଭଵେଲ୍ଲୋକେ ତସ୍ମିନ୍ ମାତା ପ୍ରସୀଦତି ॥ ୯ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Gayatri Ashtakam vaa Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil