Govindaasrita Gokulabrundaa In Sanskrit

॥ Govindasritha Gokula Brunda Sanskrit Lyrics ॥

गोविन्दाश्रित गोकुलबृन्दा ।
पावन जयजय परमानन्द ॥

जगदभिराम सहस्रनाम ।
सुगुणधाम संस्तुतनाम ।
गगनश्याम घनरिपु भीम ।
अगणित रघुवंशाम्बुधि सोम ॥

जननुत चरणा शरण्यु शरणा ।
दनुज हरण ललित स्वरणा ।
अनघ चरणायत भूभरणा ।
दिनकर सन्निभ दिव्याभरणा ॥

गरुड तुरङ्गा कारोत्तुङ्गा ।
शरधि भङ्गा फणि शयनाङ्गा ।
करुणापाङ्गा कमल सङ्गा ।
वर श्री वेङ्कट गिरिपति रङ्गा ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Govindaasrita Gokulabrundaa Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Lalita Lakaradi Shatanama Stotram In Sanskrit