Hari Naamamu Kadu In Sanskrit

Hari Naamamu Kadu Sanskrit Lyrics ॥

हरिनाममु कडु नानन्दकरमु
मरुगवो मरुगवो मरुगवो मनसा ॥

नलिनाक्षु श्रीनाममु
कलिदोषहरमु कैवल्यमु ।
फलसारमु बहुबन्ध मोचनमु
तलचवो तलचवो मनसा ॥

नगधरु नाममु नरकहरणमु
जगदेकहितमु सम्मतमु ।
सगुण निर्गुणमु साक्षात्कारमु
पोगडवो पोगडवो पोगडवो मनसा ॥

कडगि श्रीवेङ्कटपति नाममु
ओडि ओडिने सम्पत्करमु ।
अडियालं बिल नति सुखमूलमु
तडववो तडववो तडववो मनसा ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Hari Naamamu Kadu Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil