Indariki Abhayambu in Sanskrit

॥ Indariki Abhayambu Sanskrit Lyrics ॥

इन्दरिकी अभयम्बु लिच्चु चेयि
कन्दुवगु मञ्चि बङ्गारु चेयि ॥

वेललेनि वेदमुलु वेदिकि तेच्चिन चेयि
विलुकु गुब्बलि किन्द चेर्चु चेयि ।
कलिकियगु भूकान्त कागलिञ्चिन चेयि
वलवैन कोनगोल्ल वाडिचेयि ॥

तनिवोक बलि चेत दानमडिगिन चेयि
वोनरङ्ग भू दान मोसगु चेयि ।
मोनसि जलनिधि यम्मुमोनकु तेच्चिन चेयि
एनय नागेलु धरियिञ्चु चेयि ॥

पुरसतुल मानमुलु पोल्लसेसिन चेयि
तुरगम्बु बरपेडि दोड्ड चेयि ।
तिरुवेङ्कटाचल धीशुडै मोक्षम्बु
तेरुवु प्राणुल केल्ल तेलिपेडि चेयि ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Indariki Abhayambu Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Indariki Abhayambu in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top