Ippuditu Kalaganti In Sanskrit

॥ Kalaganti Kalaganti Sanskrit Lyrics ॥

इप्पुडिटु कलगण्टि नेल्ललोकमुलकु ।
अप्पडगु तिरुवेङ्कटाद्रीशु गण्टि ॥

अतिशयम्बैन शेषाद्रिशिखरमु गण्टि ।
प्रतिलेनि गोपुर प्रभलु गण्टि ।
शतकोटि सूर्य तेजमुलु वेलुगग गण्टि ।
चतुरास्यु बोडगण्टि चय्यन मेल्कोण्टि ॥

कनकरत्न कवाट कान्तु लिरुगडगण्टि ।
घनमैन दीपसङ्घमुलु गण्टि ।
अनुपम मणीमयम्मगु किरीटमु गण्टि ।
कनकाम्बरमु गण्टि ग्रक्कन मेल्कोण्टि ॥

अरुदैन शङ्ख चक्रादु लिरुगड गण्टि ।
सरिलेनि यभय हस्तमु गण्टि ।
तिरुवेङ्कटाचलाधिपुनि जूडग गण्टि ।
हरि गण्टि गुरु गण्टि नन्तट मेल्कण्टि ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Kalaganti Kalaganti Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Rama Dasaratha Rama In Sanskrit