Itarulaku Ninu In Sanskrit

Itarulaku Ninu Sanskrit Lyrics ॥

इतरुलकु निनु नेरुगदरमा ॥
सततसत्यव्रतुलु सम्पूर्णमोहविर-
हितुलेरुगुदुरु निनु निन्दिरारमणा ॥

नारीकटाक्षपटुनाराचभयरहित-
शूरुलेरुगुदुरु निनु जूचेटिचूपु ।
घोरसंसार सङ्कुलपरिच्छेदुलगु-
धीरुलेरुगुदुरु नीदिव्यविग्रहमु ॥

रागभोगविदूर रञ्जितात्मुलु महा-
भागुलेरुगुदुरु निनु ब्रणुतिञ्चुविधमु ।
आगमोक्तप्रकाराभिगम्युलु महा-
योगुलेरुगुदुरु नीवुण्डेटिवुनिकि ॥

परमभागवत पदपद्मसेवानिजा-
भरणु लेरुगुदुरु नीपलिकेटिपलुकु ।
परगुनित्यानन्द परिपूर्णमानस-
स्थिरु लेरुगुदुरु निनु दिरुवेङ्कटेश ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Itarulaku Ninu Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Sri Radha Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit