Jaya Jaya Raamaa In Sanskrit

॥ Jaya Jaya Raama Sanskrit Lyrics ॥

जय जय रामा समरविजय रामा ।
भयहर निजभक्तपारीण रामा ॥

जलधिबन्धिञ्चिन सौमित्रिरामा
सेलविल्लुविरचिनसीतारामा ।
अलसुग्रीवुनेलिनायोध्यरामा
कलिगि यज्ञमुगाचेकौसल्यरामा ॥

अरिरावणान्तक आदित्यकुलरामा
गुरुमौनुलनु गानेकोदण्डरामा ।
धर नहल्यपालिटिदशरथरामा
हरुराणिनुतुललोकाभिरामा ॥

अतिप्रतापमुल मायामृगान्तक रामा
सुतकुशलवप्रिय सुगुण रामा ।
विततमहिमलश्रीवेङ्कटाद्रिरामा
मतिलोनबायनिमनुवंशरामा ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Jaya Jaya Raamaa Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Kilaka Stotram In Sanskrit