Jaya Lakshmi Vara Lakshmi In Sanskrit

॥ Jaya Lakshmi Vara Lakshmi Sanskrit Lyrics ॥

जयलक्ष्मि वरलक्ष्मि सङ्ग्राम वीरलक्ष्मि ।
प्रियुरालवै हरिकिं बेरसितिवम्मा ॥

पालजलनिधिलोनि पसनैनमीङ्गड
मेलिमितामरलोनि मिञ्चुवासन ।
नीलवर्णुनुरमुपै निण्डिननिधानमवै
येलेवु लोकमुलु मम्मेलवम्मा ॥

चन्दुरुतोडं बुट्टिन सम्पदलमेऱुङ्गवो
कन्दुव ब्रह्मलं गाचेकल्पवल्लि ।
अन्दिनगोविन्दुनिकि अण्डने तोडुनीडवै
वुन्दानवु मा‌इण्टने वुण्डवम्मा ॥

पदियारुवन्नेलतो बङ्गारुपतिम
चेदरनिवेदमुलचिगुरुम्बोडि ।
येदुट श्रीवेङ्कटेशुनिल्लालवै नीवु
निदुल निलिचेतल्लि नीवारमम्मा ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Jaya Lakshmi Vara Lakshmi Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Navanita Chora Namo Namo In Tamil