Jo Achyutananda In Sanskrit

॥ Jo Achyutananda Sanskrit Lyrics ॥

जो अच्युतानन्द जोजो मुकुन्दा
रावे परमानन्द राम गोविन्दा ॥

अङ्गजुनि गन्न मा यन्न यिटु रारा
बङ्गारु गिन्नेलो पालु पोसेरा ।
दोङ्ग नीवनि सतुलु गोङ्कुचुन्नारा
मुङ्गिट नाडरा मोहनाकार ॥

गोवर्धनम्बेल्ल गोडुगुगा पट्टि
कावरम्मुन नुन्न कंसुपडगोट्टि ।
नीवु मधुरापुरमु नेलचेपट्टि
ठीवितो नेलिन देवकीपट्टि ॥

नन्दु निण्टनु जेरि नयमु मीऱङ्ग
चन्द्रवदनलु नीकु सेव चेयङ्ग ।
नन्दमुग वारिण्ड्ल नाडुचुण्डङ्ग
मन्दलकु दोङ्ग मा मुद्दुरङ्ग ॥

पालवाराशिलो पवलिञ्चिनावु
बालुगा मुनुल कभयमिच्चिनावु ।
मेलुगा वसुदेवु कुदयिञ्चिनावु
बालुडै युण्डि गोपालुडैनावु ॥

अट्टुगट्टिन मीग डट्टे तिन्नाडे
पट्टि कोडलु मूतिपै रासिनाडे ।
अट्टे तिनेननि यत्त यडग विन्नाडे
गट्टिगा निदि दोङ्ग कोट्टुमन्नाडे ॥

गोल्लवारिण्ड्लकु गोब्बुनकुबोयि
कोल्ललुगा त्रावि कुण्डलनु नेयि ।
चेल्लुना मगनाण्ड्र जेलिगि यीशायी
चिल्लतनमुलु सेय जेल्लुनटवोयि ॥

रेपल्ले सतुलेल्ल गोपम्बुतोनु
गोपम्म मी कोडुकु मा यिण्ड्ल लोनु ।
मापुगाने वच्चि मा मानमुलनु
नी पापडे चेऱिचे नेमन्दुमम्म ॥

ओकनि यालिनिदेच्चि नोकनि कडबेट्टि
जगडमुलु कलिपिञ्चि सतिपतुलबट्टि ।
पगलु नलुजामुलुनु बालुडै नट्टि
मगनाण्ड्र चेपट्टि मदनुडै नट्टि ॥

अलिगि तृणावर्तु नवनि गूल्चितिवि
बलिमिमै बूतन बट्टि पील्चितिवि ।
चेलगि शकटासुरुनि जेरि डोल्चितिवि
तलचि मद्दुलु रेण्डु धरणि व्राल्चितिवि ॥

See Also  Sri Varahi Anugraha Ashtakam In Sanskrit

हङ्गुगा ताल्लपाकन्नय्य चाल
शृङ्गार रचनगा चेप्पे नी जोल ।
सङ्गतिग सकल सम्पदल नीवेल
मङ्गलमु तिरुपट्ल मदनगोपाल ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Jo Achyutananda Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil