Kamadhenuvide In Malayalam

 ॥ Kamadhenuvide Malayalam Lyrics ॥

കാമധേനു വിദേ കല്പവൃക്ഷ മിദേ
പ്രാമാണ്യമു ഗല പ്രപന്നുലകു ॥

ഹരിനാമജപമേ ആഭരണംബുലു
പരമാത്മുനിനുതി പരിമളമു ।
ദരണിദരു പാദസേവേ ഭോഗമു
പരമംബെരിഗിന പ്രപന്നുലകു ॥

ദേവുനി ധ്യാനമു ദിവ്യാന്നംബുലു
ശ്രീവിഭു ഭക്തേ ജീവനമു ।
ആവിഷ്ണു കൈംകര്യമേ സംസാരമു
പാവനുലഗു യീ പ്രപന്നുലകു ॥

യേപുന ശ്രീവേംകടേശുഡേ സര്വമു
ദാപൈ യിതനി വംദനമേ വിധി ।
കാപുഗ ശരണാഗതുലേ ചുട്ടാലു
പൈ പയി ഗെലിചിന പ്രപന്നുലകു ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Kamadhenuvide Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Telugu » Tamil

See Also  108 Names Of Sri Hanuman 5 In Malayalam