Kulukuga Nadavaro In Sanskrit

॥ Kulukuga Nadavaro Sanskrit Lyrics ॥

कुलुकक नडवरो कोम्मलाला ।
जलजल रालीनि जाजुलु मायम्मकु ॥

ओय्यने मेनु गदली नोप्पुगा नडवरो
गय्यालि श्रीपादताकु कान्तुलाला ।
पय्येद चेऱगु जारी भारपु गुब्बल मिद
अय्यो चेमरिञ्चे मा यम्मकु नेन्नुदुरु ॥

चल्लेडि गन्दवोडियै जारी निलुवरो
पल्लकि वट्टिन मुद्दु बणतुलाल ।
मोल्लमैन कुन्दनपु मुत्याल कुच्चुलदर
गल्लनुचु गङ्कणालु गदलीमायम्मकु ॥

जमलि मुत्याल तोडि चम्मालिग लिडरो
रमणिकि मणुल नारतु लेत्तरो ।
अमरिञ्चि कौगिट नलमेलु मङ्गनिदे
समकूडे वेङ्कटेश्वरुडु मा यम्मकु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Kulukuga Nadavaro Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Bilvashtakam 2 In Sanskrit