Medha Suktam in Kannada – Saraswati Sloka

॥ Medha Suktam Kannada Lyrics ॥

ತೈತ್ತಿರೀಯಾರಣ್ಯಕಮ್ – 4, ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 10, ಅನುವಾಕಃ – 41-44

ಓಂ ಯಶ್ಛಂದ’ಸಾಮೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂ’ಪಃ – ಛಂದೋಭ್ಯೋ‌உಧ್ಯಮೃತಾ”ಥ್ಸಂಬಭೂವ’ – ಸ ಮೇಂದ್ರೋ’ ಮೇಧಯಾ” ಸ್ಪೃಣೋತು – ಅಮೃತ’ಸ್ಯ ದೇವಧಾರ’ಣೋ ಭೂಯಾಸಮ್ – ಶರೀ’ರಂ ಮೇ ವಿಚ’ರ್ಷಣಮ್ – ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧು’ಮತ್ತಮಾ – ಕರ್ಣಾ”ಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿವಿಶ್ರು’ವಮ್ – ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಃ ಕೋಶೋ’‌உಸಿ ಮೇಧಯಾ ಪಿ’ಹಿತಃ – ಶ್ರುತಂ ಮೇ’ ಗೋಪಾಯ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ॥

ಓಂ ಮೇಧಾದೇವೀ ಜುಷಮಾ’ಣಾ ನ ಆಗಾ”ದ್ವಿಶ್ವಾಚೀ’ ಭದ್ರಾ ಸು’ಮನಸ್ಯ ಮಾ’ನಾ – ತ್ವಯಾ ಜುಷ್ಟಾ’ ನುದಮಾ’ನಾ ದುರುಕ್ತಾ”ನ್ ಬೃಹದ್ವ’ದೇಮ ವಿದಥೇ’ ಸುವೀರಾ”ಃ – ತ್ವಯಾ ಜುಷ್ಟ’ ಋಷಿರ್ಭ’ವತಿ ದೇವಿ ತ್ವಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ’‌உ‌உಗತಶ್ರೀ’ರುತ ತ್ವಯಾ” – ತ್ವಯಾ ಜುಷ್ಟ’ಶ್ಚಿತ್ರಂ ವಿ’ಂದತೇ ವಸು ಸಾ ನೋ’ ಜುಷಸ್ವ ದ್ರವಿ’ಣೋ ನ ಮೇಧೇ ॥

ಮೇಧಾಂ ಮ ಇಂದ್ರೋ’ ದದಾತು ಮೇಧಾಂ ದೇವೀ ಸರ’ಸ್ವತೀ – ಮೇಧಾಂ ಮೇ’ ಅಶ್ವಿನಾ’ವುಭಾ-ವಾಧ’ತ್ತಾಂ ಪುಷ್ಕ’ರಸ್ರಜಾ – ಅಪ್ಸರಾಸು’ ಚ ಯಾ ಮೇಧಾ ಗಂ’ಧರ್ವೇಷು’ ಚ ಯನ್ಮನಃ’ – ದೈವೀಂ” ಮೇಧಾ ಸರ’ಸ್ವತೀ ಸಾ ಮಾಂ” ಮೇಧಾ ಸುರಭಿ’ರ್ಜುಷತಾಗ್ ಸ್ವಾಹಾ” ॥

ಆಮಾಂ” ಮೇಧಾ ಸುರಭಿ’ರ್ವಿಶ್ವರೂ’ಪಾ ಹಿರ’ಣ್ಯವರ್ಣಾ ಜಗ’ತೀ ಜಗಮ್ಯಾ – ಊರ್ಜ’ಸ್ವತೀ ಪಯ’ಸಾ ಪಿನ್ವ’ಮಾನಾ ಸಾ ಮಾಂ” ಮೇಧಾ ಸುಪ್ರತೀ’ಕಾ ಜುಷಂತಾಮ್ ॥

ಮಯಿ’ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ’ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯ್ಯಗ್ನಿಸ್ತೇಜೋ’ ದಧಾತು ಮಯಿ’ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ’ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯೀಂದ್ರ’ ಇಂದ್ರಿಯಂ ದ’ಧಾತು ಮಯಿ’ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ’ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯಿ ಸೂರ್ಯೋ ಭ್ರಾಜೋ’ ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಹಂಸ ಹಂಸಾಯ’ ವಿದ್ಮಹೇ’ ಪರಮಹಂಸಾಯ’ ಧೀಮಹಿ – ತನ್ನೋ’ ಹಂಸಃ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Medha Suktam in EnglishTamilBengali – Kannada – MalayalamTelugu

Medha Suktam in Kannada – Saraswati Sloka
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top