Meenakshi Stotram In Kannada

॥ Meenakshi Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀವಿದ್ಯೇ ಶಿವವಾಮಭಾಗನಿಲಯೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತೇ
ಶ್ರೀನಾಥಾದಿಗುರುಸ್ವರೂಪವಿಭವೇ ಚಿಂತಾಮಣೀಪೀಠಿಕೇ ।
ಶ್ರೀವಾಣೀಗಿರಿಜಾನುತಾಂಘ್ರಿಕಮಲೇ ಶ್ರೀಶಾಂಭವಿ ಶ್ರೀಶಿವೇ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಮಲಯಧ್ವಜಾಧಿಪಸುತೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ ೧ ॥

ಚಕ್ರಸ್ಥೇಽಚಪಲೇ ಚರಾಚರಜಗನ್ನಾಥೇ ಜಗತ್ಪೂಜಿತೇ
ಆರ್ತಾಲೀವರದೇ ನತಾಭಯಕರೇ ವಕ್ಷೋಜಭಾರಾನ್ವಿತೇ ।
ವಿದ್ಯೇ ವೇದಕಲಾಪಮೌಳಿವಿದಿತೇ ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾವಿಗ್ರಹೇ
ಮಾತಃ ಪೂರ್ಣಸುಧಾರಸಾರ್ದ್ರಹೃದಯೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ ೨ ॥

ಕೋಟೀರಾಂಗದರತ್ನಕುಂಡಲಧರೇ ಕೋದಂಡಬಾಣಾಂಚಿತೇ
ಕೋಕಾಕಾರಕುಚದ್ವಯೋಪರಿಲಸತ್ಪ್ರಾಲಂಬಹಾರಾಂಚಿತೇ ।
ಶಿಂಜನ್ನೂಪುರಪಾದಸಾರಸಮಣೀಶ್ರೀಪಾದುಕಾಲಂಕೃತೇ
ಮದ್ದಾರಿದ್ರ್ಯಭುಜಂಗಗಾರುಡಖಗೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ ೩ ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾಚ್ಯುತಗೀಯಮಾನಚರಿತೇ ಪ್ರೇತಾಸನಾಂತಸ್ಥಿತೇ
ಪಾಶೋದಂಕುಶಚಾಪಬಾಣಕಲಿತೇ ಬಾಲೇಂದುಚೂಡಾಂಚಿತೇ ।
ಬಾಲೇ ಬಾಲಕುರಂಗಲೋಲನಯನೇ ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟ್ಯುಜ್ಜ್ವಲೇ
ಮುದ್ರಾರಾಧಿತದೈವತೇ ಮುನಿಸುತೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ ೪ ॥

ಗಂಧರ್ವಾಮರಯಕ್ಷಪನ್ನಗನುತೇ ಗಂಗಾಧರಾಲಿಂಗಿತೇ
ಗಾಯತ್ರೀಗರುಡಾಸನೇ ಕಮಲಜೇ ಸುಶ್ಯಾಮಲೇ ಸುಸ್ಥಿತೇ ।
ಖಾತೀತೇ ಖಲದಾರುಪಾವಕಶಿಖೇ ಖದ್ಯೋತಕೋಟ್ಯುಜ್ಜ್ವಲೇ
ಮಂತ್ರಾರಾಧಿತದೈವತೇ ಮುನಿಸುತೇ ಮಾಂ ಪಾಹೀ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ ೫ ॥

ನಾದೇ ನಾರದತುಂಬುರಾದ್ಯವಿನುತೇ ನಾದಾಂತನಾದಾತ್ಮಿಕೇ
ನಿತ್ಯೇ ನೀಲಲತಾತ್ಮಿಕೇ ನಿರುಪಮೇ ನೀವಾರಶೂಕೋಪಮೇ ।
ಕಾಂತೇ ಕಾಮಕಲೇ ಕದಂಬನಿಲಯೇ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕಸ್ಥಿತೇ
ಮದ್ವಿದ್ಯೇ ಮದಭೀಷ್ಟಕಲ್ಪಲತಿಕೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ ೬ ॥

ವೀಣಾನಾದನಿಮೀಲಿತಾರ್ಧನಯನೇ ವಿಸ್ರಸ್ತಚೂಲೀಭರೇ
ತಾಂಬೂಲಾರುಣಪಲ್ಲವಾಧರಯುತೇ ತಾಟಂಕಹಾರಾನ್ವಿತೇ ।
ಶ್ಯಾಮೇ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸಕಲಿತೇ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಫಾಲಿಕೇ
ಪೂರ್ಣೇ ಪೂರ್ಣಕಲಾಭಿರಾಮವದನೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ ೭ ॥

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಚರಾಚರಮಯೀ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೀ ವಾಙ್ಮಯೀ
ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯೀ ನಿರಂಜನಮಯೀ ತತ್ತ್ವಂಮಯೀ ಚಿನ್ಮಯೀ ।
ತತ್ತ್ವಾತೀತಮಯೀ ಪರಾತ್ಪರಮಯೀ ಮಾಯಾಮಯೀ ಶ್ರೀಮಯೀ
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಮಯೀ ಸದಾಶಿವಮಯೀ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೀನಾಂಬಿಕೇ ॥ ೮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Meenakshi Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil

See Also  108 Names Of Sri Gaudapada Acharya In Kannada