Meloko Srungaararaaya in Sanskrit

॥ Meloko Srungaararaaya Sanskrit Lyrics ॥

मेलुको शृङ्गारराय मेटि मदनगोपाल ।
मेलुकोवे नापाल मुञ्चिन निधानमा ॥

सन्दडिचे गोपिकल जव्वनवनमुलोन ।
कन्दुवन्दिरिगे मदगजमवु ।
यिन्दुमुखि सत्यभाम हृदय पद्ममुलोनि ।
गन्धमु मरिगिनट्टि गण्डु तुम्मेद ॥

गतिगूडि रुक्मिणिकौगिट पञ्जरमुलो ।
रतिमुद्दु गुरिसेटि राचिलुका ।
सतुल पदारुवेल जण्ट कन्नुल गलुवल- ।
कितमै पोडिमिन ना यिन्दु बिम्बम ॥

वरुसं गोलनिलोनि वारि चन्नुङ्गोण्डलपै ।
निरति वालिन ना नीलमेघमा ।
शिरनुरमुन मोचि श्री वेङ्कटाद्रि मीद ।
गरिम वरालिच्चे कल्पतरुवा ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Meloko Srungaararaaya Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Meloko Srungaararaaya in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top