Muddugaare Yasoda In Sanskrit

॥ Muddugare Yashoda Sanskrit Lyrics ॥

मुद्दुगारे यशोद मुङ्गिटि मुत्यमु वीडु ।
तिद्दरानि महिमल देवकी सुतुडु ॥

अन्त निन्त गोल्लेतल अरचेति माणिक्यमु ।
पन्त माडे कंसुनि पालि वज्रमु ।
कान्तुल मूडु लोकाल गरुड पच्च बूस ।
चेन्तल मालो नुन्न चिन्नि कृष्णुडु ॥

रतिकेलि रुक्मिणिकि रङ्गु मोवि पगडमु ।
मिति गोवर्धनपु गोमेधिकमु ।
सतमै शङ्ख चक्राल सन्दुल वैडूर्यमु ।
गतियै मम्मु गाचेटि कमलाक्षुडु ॥

कालिङ्गुनि तललपै गप्पिन पुष्यरागमु ।
येलेटि श्री वेङ्कटाद्रि यिन्द्रनीलमु ।
पाल जलनिधि लोन बायनि दिव्य रत्नमु ।
बालुनिवले दिरिगी बद्म नाभुडु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Muddugaare Yasoda Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Itarulaku Ninu In Bengali