Narada Kruta Sri Rama Stuti In Kannada

॥ Narada Kruta Sri Rama Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ನಾರದ ಕೃತಂ) ॥
ಶ್ರೀರಾಮಂ ಮುನಿವಿಶ್ರಾಮಂ ಜನಸದ್ಧಾಮಂ ಹೃದಯಾರಾಮಂ
ಸೀತಾರಂಜನ ಸತ್ಯಸನಾತನ ರಾಜಾರಾಮಂ ಘನಶ್ಯಾಮಮ್ ।
ನಾರೀಸಂಸ್ತುತ ಕಾಳಿಂದೀನತ ನಿದ್ರಾಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಭೂಪಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ ॥ ೧ ॥

ನಾನಾರಾಕ್ಷಸಹಂತಾರಂ ಶರಧರ್ತಾರಂ ಜನತಾಧಾರಂ
ವಾಲೀಮರ್ದನ ಸಾಗರಬಂಧನ ನಾನಾಕೌತುಕಕರ್ತಾರಮ್ ।
ಪೌರಾನಂದದ ನಾರೀತೋಷಕ ಕಸ್ತೂರೀಯುತ ಸತ್ಫಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ ॥ ೨ ॥

ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ಜಗತೀಕಾಂತಂ ಸ್ತುತಸದ್ಭಕ್ತಂ ಬಹುಸದ್ಭಕ್ತಂ
ಸದ್ಭಕ್ತಹೃದಯೇಪ್ಸಿತಪೂರಕ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಂ ನೃಪಜಾಕಾಂತಮ್ ।
ಪೃಥ್ವೀಜಾಪತಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸುವಿದ್ಯಾದರ್ಶಿತಸಚ್ಛೀಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸೀತಾರಂಜಿತವಿಶ್ವೇಶಂ ಧರಪೃಥ್ವೀಶಂ ಸುರಲೋಕೇಶಂ
ಗ್ರಾವೋದ್ಧಾರಣ ರಾವಣಮರ್ದನ ತದ್ಭ್ರಾತೃಕೃತಲಂಕೇಶಮ್ ।
ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕೃತಸುಗ್ರೀವಂ ಪ್ಲವಗಬೃಂದಾಧಿಪ ಸತ್ಪಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ ॥ ೪ ॥

ಶ್ರೀನಾಥಂ ಜಗತಾಂನಾಥಂ ಜಗತೀನಾಥಂ ನೃಪತೀನಾಥಂ
ಭೂದೇವಾಸುರನಿರ್ಜರಪನ್ನಗ-ಗಂಧರ್ವಾದಿಕಸನ್ನಾಥಮ್ ।
ಕೋದಂಡಧೃತ ತೂಣೀರಾನ್ವಿತ ಸಂಗ್ರಾಮೇಕೃತ ಭೂಪಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ ॥ ೫ ॥

ರಾಮೇಶಂ ಜಗತಾಮೀಶಂ ಜಂಬುದ್ವೀಪೇಶಂ ನತಲೋಕೇಶಂ
ವಾಲ್ಮೀಕಿಕೃತಸಂಸ್ತವಹರ್ಷಿತ ಸೀತಾಲಾಲಿತ ವಾಗೀಶಮ್ ।
ಪೃಥ್ವೀಶಂ ಹೃತಭೂಭಾರಂ ಸತಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಜಗತೀಪಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ ॥ ೬ ॥

ಚಿದ್ರೂಪಂ ಜಿತಸದ್ಭೂಪಂ ನತಸದ್ಭಕ್ತಂ ನತಸದ್ಭೂಪಂ
ಸಪ್ತದ್ವೀಪಜವರ್ಷಜಕಾಮಿನಿಸಂನೀರಾಜಿತ ಪೃಥ್ವೀಶಮ್ ।
ನಾನಾಪಾರ್ಥಿವ ನಾನೋಪಾಯನ ಸಮ್ಯಕ್ತೋಷಿತ ಸದ್ಭೂಪಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ ॥ ೭ ॥

See Also  Sri Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam In Kannada

ಸಂಸೇವ್ಯಂ ಮುನಿಭಿರ್ಗೇಯಂ ಕವಿಭಿಸ್ಸ್ತವ್ಯಂ ಹೃದಿ ಸಂಧ್ಯಾರಂ
ನಾನಾಪಂಡಿತತರ್ಕಪುರಾಣಜ-ವಾಕ್ಯೈರ್ಧಿಕ್ಕೃತಸತ್ಕಾವ್ಯಮ್ ।
ಸಾಕೇತಸ್ಥಿತ ಕೌಸಲ್ಯಾಸುತ ಗಂಧಾದ್ಯಂಕಿತ ಸತ್ಫಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ ॥ ೮ ॥

ಭೂಪಾಲಂ ಘನಸನ್ನೀಲಂ ನೃಪಸದ್ಬಾಲಂ ಕಲಿಸಂಕಾಲಂ
ಸೀತಾಜಾನಿಂ ವರೋತ್ಪಲಲೋಚನ ಮಂತ್ರೀಮೋಚಿತ ತತ್ಕಾಲಮ್ ।
ಶ್ರೀಸೀತಾಕೃತಪದ್ಮಾಸ್ವಾದನ ಸಮ್ಯಕ್ಶಿಕ್ಷಿತ ತತ್ಕಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ ॥ ೯ ॥

ಹೇ ರಾಜನ್ ನವಭಿಃ ಶ್ಲೋಕೈಃ ಭುವಿಪಾಪಹರಂ ನವಕಂ ರಮ್ಯಂ
ಮೇ ಬುದ್ಧ್ಯಾಕೃತಮುತ್ತಮ ನೂತನಮೇತದ್ರಾಘವಮರ್ತ್ಯಾನಮ್ ।
ಸ್ತ್ರೀಪೌತ್ರಾನ್ನಾದಿಕಕ್ಷೇಮಪ್ರದಮಸ್ಮತ್ಸದ್ವರದಂ ಬಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಾರದ ಕೃತ ಶ್ರೀರಾಮಸ್ತುತಿಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Narada Kruta Sri Rama Stuti in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil