Navagraha Prarthana In Kannada

॥ Navagraha Prarthana Kannada Lyrics ॥

॥ ನವಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ॥
ಆರೋಗ್ಯಂ ಪದ್ಮಬಂಧುಃ ವಿತರತು ನಿತರಾಂ ಸಂಪದಂ ಶೀತರಶ್ಮಿಃ ।
ಭೂಲಾಭಂ ಭೂಮಿಪುತ್ರಃ ಸಕಲಗುಣಯುತಾಂ ವಾಗ್ವಿಭೂತಿಂ ಚ ಸೌಮ್ಯಃ ॥ ೧ ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇವಮಂತ್ರೀ ರಿಪುಭಯಶಮನಂ ಭಾರ್ಗವಃ ಶೌರ್ಯಮಾರ್ಕಿಃ ।
ದೀರ್ಘಾಯುಃ ಸೈಂಹಿಕೇಯಃ ವಿಪುಲತರಯಶಃ ಕೇತುರಾಚಂದ್ರತಾರಮ್ ॥ ೨ ॥

ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತು ದುರತಾನಿ ಭಯಾನಿ ಚ ।
ಶಾಂತಿರಸ್ತು ಶುಭಂ ಮೇಽಸ್ತು ಗ್ರಹಾಃ ಕುರ್ವನ್ತು ಮಂಗಳಮ್ ॥ ೩ ॥

ಇತಿ ನವಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Navagraha Prarthana in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil

See Also  Andhaka Krita Shiva Stuti In Kannada