Paluku Tenela Talli in Sanskrit

॥ Paluku Tenela Talli Sanskrit Lyrics ॥

पलुकु देनेल तल्लि पवलिञ्चेनु ।
कलिकि तनमुल विभुनि गलसिनदि गान ॥

निगनिगनि मोमुपै नेऱुलु गेलकुल जेदर
पगलैन दाक जेलि पवलिञ्चेनु ।
तेगनि परिणतुलतो तेल्लवारिनदाक
जगदेक पति मनसु जट्टि गोने गान ॥

कोङ्गु जारिन मेऱुगु गुब्ब लोलयग दरुणि
बङ्गारु मेडपै बवलिञ्चेनु ।
चेङ्गलुव कनुगोनल सिङ्गारमुलु दोलक
अङ्गज गुरुनितोड नलसिनदिगान ॥

मुरिपेम्पु नटनतो मुत्याल मलगुपै
परवशम्बुन दरुणि पवलिञ्चेनु ।
तिरु वेङ्कटाचला धिपुनि कौगिट गलसि
अरविरै नुनु जेमलु नण्टिनदिगान ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Paluku Tenela Talli Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Paluku Tenela Talli in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top