Podagantimayaa in Sanskrit

॥ Podagantimayya Sanskrit Lyrics ॥

पोडगण्टिमय्य मिम्मु पुरुषोत्तमा मम्मु
नेडयकवय्य कोनेटि रायडा ॥

कोरिमम्मु नेलिनट्टि कुलदैवमा, चाल
नेरिचि पेद्दलिच्चिन निधानमा ।
गारविञ्चि दप्पिदीर्चु कालमेघमा, माकु
चेरुवजित्तमुलोनि श्रीनिवासुडा ॥

भाविम्प गैवसमैन पारिजातमा, मम्मु
चेवदेर गाचिनट्टि चिन्तामणी ।
काविञ्चि कोरिकलिच्चे कामधेनुवा, मम्मु
तावै रक्षिञ्चेटि धरणीधरा ॥

चेडनीक ब्रतिकिञ्चे सिद्धमन्त्रमा, रोगा
लडचि रक्षिञ्चे दिव्यौषधमा ।
बडिबायक तिरिगे प्राणबन्धुडा, मम्मु
गडियिञ्चिनट्टि श्री वेङ्कटनाथुडा ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Podagantimayaa Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Podagantimayaa in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top