Samsara Mohana Sri Ganesha Kavacham In Kannada

॥ Samsara Mohana Sri Ganesha Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ಸಂಸಾರಮೋಹನ ಗಣೇಶ ಕವಚಂ ॥
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುವಾಚ ।
ಸಂಸಾರಮೋಹನಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ಋಷಿಶ್ಛಂದಶ್ಚ ಬೃಹತೀ ದೇವೋ ಲಂಬೋದರಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ ೧ ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ।
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕವಚಾನಾಂ ಚ ಸಾರಭೂತಮಿದಂ ಮುನೇ ॥ ೨ ॥

ಓಂ ಗಂ ಹುಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಮೇ ಪಾತು ಮಸ್ತಕಮ್ ।
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರೋ ಲಲಾಟಂ ಮೇ ಸದಾಽವತು ॥ ೩ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗಮಿತಿ ಚ ಸಂತತಂ ಪಾತು ಲೋಚನಮ್ ।
ತಾಲುಕಂ ಪಾತು ವಿಘ್ನೇಶಃ ಸಂತತಂ ಧರಣೀತಲೇ ॥ ೪ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಮಿತಿ ಸಂತತಂ ಪಾತು ನಾಸಿಕಾಮ್ ।
ಓಂ ಗೌಂ ಗಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಪಾತ್ವಧರಂ ಮಮ ॥ ೫ ॥

ದಂತಾನಿ ತಾಲುಕಾಂ ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಮೇ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರಃ ।
ಓಂ ಲಂ ಶ್ರೀಂ ಲಂಬೋದರಾಯೇತಿ ಸ್ವಾಹಾ ಗಂಡಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೬ ॥

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ವಿಘ್ನನಾಶಾಯ ಸ್ವಹಾ ಕರ್ಣಂ ಸದಾಽವತು ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಗಂ ಗಜಾನನಾಯೇತಿ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ಕಂಧಂ ಸದಾಽವತು ॥ ೭ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿನಾಯಕಾಯೇತಿ ಸ್ವಾಹಾ ಪೃಷ್ಠಂ ಸದಾಽವತು ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಮಿತಿ ಕಂಕಾಲಂ ಪಾತು ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಚ ಗಮ್ ॥ ೮ ॥

ಕರೌ ಪಾದೌ ಸದಾ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗಂ ವಿಘ್ನನಿಘ್ನಕೃತ್ ।
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಲಂಬೋದರಃ ಪಾತು ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ವಿಘ್ನನಾಯಕಃ ॥ ೯ ॥

ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ವಿಘ್ನೇಶೋ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ತು ಗಜಾನನಃ ।
ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರೋ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಃ ॥ ೧೦ ॥

ಕೃಷ್ಣಸ್ಯಾಂಶಶ್ಚೋತ್ತರೇ ಚ ಪರಿಪೂರ್ಣತಮಸ್ಯ ಚ ।
ಐಶಾನ್ಯಾಮೇಕದಂತಶ್ಚ ಹೇರಂಬಃ ಪಾತು ಚೋರ್ಧ್ವತಃ ॥ ೧೧ ॥

ಅಧೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ಪಾತು ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಸರ್ವತಃ ।
ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗರಣೇ ಚೈವ ಪಾತು ಮಾಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಗುರುಃ ॥ ೧೨ ॥

ಕಥಿತಂ ಗಣನಾಥಸ್ಯ ಸರ್ವಮಂತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ಸಂಸಾರಮೋಹನಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ।
ಪರಂ ವರಂ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಕಟತಾರಣಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಗಣಪತಿಖಂಡೇ ಸಂಸಾರಮೋಹನಂ ನಾಮ ಗಣೇಶ ಕವಚಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Samsara Mohana Ganesha Kavacham in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil