Sankata Nama Ashtakam In Kannada

॥ Sankata Nama Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಸಂಕಟನಾಮಾಷ್ಟಕಂ ॥

ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಜೈಗೀಷವ್ಯ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸುಖದಾಯಕ ।
ಆಖ್ಯಾತಾನಿ ಸುಪುಣ್ಯಾನಿ ಶ್ರುತಾನಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ ೧ ॥

ನ ತೃಪ್ತಿಮಧಿಗಚ್ಛಾಮಿ ತವ ವಾಗಮೃತೇನ ಚ ।
ವದಸ್ವೈಕಂ ಮಹಾಭಾಗ ಸಂಕಟಾಖ್ಯಾನಮುತ್ತಮಮ್ ॥ ೨ ॥

ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಜೈಗೀಷವ್ಯೋಽಬ್ರವೀತ್ತತಃ ।
ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶೃಣು ದೇವರ್ಷಿಸತ್ತಮ ॥ ೩ ॥

ದ್ವಾಪರೇ ತು ಪುರಾ ವೃತ್ತೇ ಭ್ರಷ್ಟರಾಜ್ಯೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ।
ಭ್ರಾತೃಭಿಸ್ಸಹಿತೋ ರಾಜ್ಯನಿರ್ವೇದಂ ಪರಮಂ ಗತಃ ॥ ೪ ॥

ತದಾನೀಂ ತು ತತಃ ಕಾಶೀಂ ಪುರೀಂ ಯಾತೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಇತಿ ಖ್ಯಾತಃ ಸಹ ಶಿಷ್ಯೈರ್ಮಹಾಯಶಾಃ ॥ ೫ ॥

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಸುಪೂಜಿತಃ ।
ಕಿಮರ್ಥಂ ಮ್ಲಾನವದನ ಏತತ್ತ್ವಂ ಮಾಂ ನಿವೇದಯ ॥ ೬ ॥

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉವಾಚ –
ಸಂಕಷ್ಟಂ ಮೇ ಮಹತ್ಪ್ರಾಪ್ತಮೇತಾದೃಗ್ವದನಂ ತತಃ ।
ಏತನ್ನಿವಾರಣೋಪಾಯಂ ಕಿಂಚಿದ್ಬ್ರೂಹಿ ಮುನೇ ಮಮ ॥ ೭ ॥

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ –
ಆನಂದಕಾನನೇ ದೇವೀ ಸಂಕಟಾ ನಾಮ ವಿಶ್ರುತಾ ।
ವೀರೇಶ್ವರೋತ್ತರೇ ಭಾಗೇ ಪೂರ್ವಂ ಚಂದ್ರೇಶ್ವರಸ್ಯ ಚ ॥ ೮ ॥

ಶೃಣು ನಾಮಾಷ್ಟಕಂ ತಸ್ಯಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಸಂಕಟಾ ಪ್ರಥಮಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಿಜಯಾ ತಥಾ ॥ ೯ ॥

ತೃತೀಯಂ ಕಾಮದಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಚತುರ್ಥಂ ದುಃಖಹಾರಿಣೀ ।
ಶರ್ವಾಣೀ ಪಂಚಮಂ ನಾಮ ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ತಥಾ ॥ ೧೦ ॥

See Also  Sri Jagadamba Stutih In English

ಸಪ್ತಮಂ ಭೀಮನಯನಾ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಽಷ್ಟಮಮ್ ।
ನಾಮಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ ॥ ೧೧ ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ನರೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಸಂಕಟಾತ್ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತು ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠಮೃಷಿರ್ವಾರಾಣಸೀಂ ಯಯೌ ॥ ೧೨ ॥

ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ನಾರದೋ ಹರ್ಷನಿರ್ಭರಃ ।
ತತಃ ಸಂಪೂಜಿತಾಂ ದೇವೀಂ ವೀರೇಶ್ವರಸಮನ್ವಿತಾಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಭುಜೈಸ್ತು ದಶಭಿರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಲೋಚನತ್ರಯಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ಮಾಲಾಕಮಂಡಲುಯುತಾಂ ಪದ್ಮಶಂಖಗದಾಯುತಾಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ತ್ರಿಶೂಲಡಮರುಧರಾಂ ಖಡ್ಗಚರ್ಮವಿಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಂ ತಾಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ವಿಧಿನಂದನಃ ॥ ೧೫ ॥

ವಾರತ್ರಯಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತು ತತೋ ವಿಷ್ಣುಪುರಂ ಯಯೌ ।
ಏತತ್‍ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪಠನಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರವಿವರ್ಧನಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನಂ ಚೈವ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿಶ್ರುತಮ್ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮಹಾವಂಧ್ಯಾಪ್ರಸೂತಿಕೃತ್ ॥ ೧೭ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಸಂಕಟನಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sankata Nama Ashtakam in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil