Sankata Nasana Ganesha Stotram In English

॥ Sankata Nasana Ganesha Stotram English Lyrics ॥

॥ śrī saṅkatanaśana ganēśa stōtram ॥
narada uvaca ।
pranamya śirasa dēvaṁ gaurīputraṁ vinayakam ।
bhaktavasaṁ smarēnnityaṁ ayuskamarthasiddhayē ॥ 1 ॥

prathamaṁ vakratundaṁ ca ēkadantaṁ dvitīyakam ।
tr̥tīyaṁ kr̥snapiṅgaksaṁ gajavaktraṁ caturthakam ॥ 2 ॥

lambōdaraṁ pañcamaṁ ca sasthaṁ vikatamēva ca ।
saptamaṁ vighnarajaṁ ca dhūmravarnaṁ tathastakam ॥ 3 ॥

navamaṁ balacandraṁ ca daśamaṁ tu vinayakam ।
ēkadaśaṁ ganapatiṁ dvadaśaṁ tu gajananam ॥ 4 ॥

dvadaśaitani namani trisandhyaṁ yaḥ pathēnnaraḥ ।
na ca vighnabhayaṁ tasya sarvasiddhikaraṁ param ॥ 5 ॥

vidyarthī labhatē vidyaṁ dhanarthī labhatē dhanam ।
putrarthī labhatē putranmōksarthī labhatē gatim ॥ 6 ॥

japēdganapatistōtram sadbhirmasaiḥ phalaṁ labhēt ।
saṁvatsarēna siddhiṁ ca labhatē natra saṁśayaḥ ॥ 7 ॥

[* astabhyō brahmanēbhyaśca – iti pathabhēdaḥ *]
astanaṁ brahmananaṁ ca likhitva yaḥ samarpayēt ।
tasya vidya bhavētsarva ganēśasya prasadataḥ ॥ 8 ॥

iti śrī naradapuranē saṅkatanaśanaṁ nama ganēśa dvadaśanama stōtram ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sankata Nasana Ganesha Stotram in English – SanskritKannadaTeluguTamil

See Also  Ganapati Atharvashirsha – Upanishad In Sanskrit