Sri Ganapathi Stava In Kannada

॥ Sri Ganapathi Stava Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ತವಃ ॥
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾ ಊಚುಃ ।
ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ
ನಿರಾನಂದಮದ್ವೈತಮಾನಂದಪೂರ್ಣಮ್ ।
ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ ॥ ೧ ॥

ಗುಣಾತೀತಮಾದ್ಯಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ
ಚಿದಾಭಾಸಕಂ ಸರ್ವಗಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಮ್ ।
ಮುನಿಧ್ಯೇಯಮಾಕಾಶರೂಪಂ ಪರೇಶಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ ॥ ೨ ॥

ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಜ್ಞಾನರೂಪಂ
ಸುರಾದಿಂ ಸುಖಾದಿಂ ಯುಗಾದಿಂ ಗಣೇಶಮ್ ।
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ ॥ ೩ ॥

ರಜೋಯೋಗತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಂ
ಸದಾ ಕಾರ್ಯಸಕ್ತಂ ಹೃದಾಚಿಂತ್ಯರೂಪಮ್ ।
ಜಗತ್ಕಾರಕಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಿಧಾನಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನತಾಸ್ಮಃ ॥ ೪ ॥

ಸದಾ ಸತ್ತ್ವಯೋಗಂ ಮುದಾ ಕ್ರೀಡಮಾನಂ
ಸುರಾರೀನ್ಹರಂತಂ ಜಗತ್ಪಾಲಯಂತಮ್ ।
ಅನೇಕಾವತಾರಂ ನಿಜಜ್ಞಾನಹಾರಂ
ಸದಾ ವಿಷ್ಣುರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ ॥ ೫ ॥

ತಮೋಯೋಗಿನಂ ರುದ್ರರೂಪಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಜಗದ್ಧಾರಕಂ ತಾರಕಂ ಜ್ಞಾನಹೇತುಮ್ ।
ಅನೇಕಾಗಮೈಃ ಸ್ವಂ ಜನಂ ಬೋಧಯಂತಂ
ಸದಾ ಶರ್ವರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ ॥ ೬ ॥

ತಮಸ್ತೋಮಹಾರಂ ಜನಾಜ್ಞಾನಹಾರಂ
ತ್ರಯೀವೇದಸಾರಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪಾರಮ್ ।
ಮುನಿಜ್ಞಾನಕಾರಂ ವಿದೂರೇವಿಕಾರಂ
ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ ॥ ೭ ॥

ನಿಜೈರೋಷಧೀಸ್ತರ್ಪಯಂತಂ ಕರೋದ್ಯೈಃ
ಸರೌಘಾನ್ಕಲಾಭಿಃ ಸುಧಾಸ್ರಾವಿಣೀಭಿಃ ।
ದಿನೇಶಾಂಶು ಸಂತಾಪಹಾರಂ ದ್ವಿಜೇಶಂ
ಶಶಾಂಕಸ್ವರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ ॥ ೮ ॥

ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಂ ನಭೋವಾಯುರೂಪಂ
ವಿಕಾರಾದಿಹೇತುಂ ಕಲಾಕಾಲಭೂತಮ್ ।
ಅನೇಕಕ್ರಿಯಾನೇಕಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಂ
ಸದಾ ಶಕ್ತಿರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ ॥ ೯ ॥

See Also  Sri Dakshinamurthy Navaratna Mala Stotram In Kannada

ಪ್ರಧಾನಸ್ವರೂಪಂ ಮಹತ್ತತ್ತ್ವರೂಪಂ
ಧರಾವಾರಿರೂಪಂ ದಿಗೀಶಾದಿರೂಪಮ್ ।
ಅಸತ್ಸತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಜಗದ್ಧೇತುಭೂತಂ
ಸದಾ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನತಾಸ್ಮಃ ॥ ೧೦ ॥

ತ್ವದೀಯೇ ಮನಃ ಸ್ಥಾಪಯೇದಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮೇ
ಜನೋ ವಿಘ್ನಸಂಘಾನ್ನ ಪೀಡಾಂ ಲಭೇತ ।
ಲಸತ್ಸೂರ್ಯಬಿಂಬೇ ವಿಶಾಲೇ ಸ್ಥಿತೋಽಯಂ
ಜನೋಧ್ವಾಂತ ಪೀಡಾಂ ಕಥಂ ವಾ ಲಭೇತ ॥ ೧೧ ॥

ವಯಂ ಭ್ರಾಮಿತಾಃ ಸರ್ವಥಾಽಜ್ಞಾನಯೋಗಾ-
-ದಲಬ್ಧಾ ತವಾಂಘ್ರಿಂ ಬಹೂನ್ವರ್ಷಪೂಗಾನ್ ।
ಇದಾನೀಮವಾಪ್ತಾಸ್ತವೈವ ಪ್ರಸಾದಾ-
-ತ್ಪ್ರಪನ್ನಾನ್ಸದಾ ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಂಭರಾದ್ಯ ॥ ೧೨ ॥

ಗಣೇಶ ಉವಾಚ ।
ಇದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಧೀಮಾನ್
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಸದಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ವಿಶುದ್ಧಃ ।
ಸಪುತ್ರಾನ್ ಶ್ರಿಯಂ ಸರ್ವಕಾಮಾನ್ ಲಭೇತ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋ ಭವೇದಂತಕಾಲೇ ॥ ೧೩ ॥

ಇತಿ ಗಣೇಶಪುರಾಣೇ ಉಪಾಸನಾಖಂಡೇ ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಸ್ತವಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganapathi Stava in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil