Sankata Nasana Sri Ganesha Stotram Lyrics in Kannada

॥ Sankata Nasana Sri Ganesha Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಸಂತಾನ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ನಮೋಽಸ್ತು ಗಣನಾಥಾಯ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಯುತಾಯ ಚ ।
ಸರ್ವಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಪುತ್ರವೃದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಚ ॥ ೧ ॥

ಗುರೂದರಾಯ ಗುರವೇ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ಗುಹ್ಯಾಸಿತಾಯ ತೇ ।
ಗೋಪ್ಯಾಯ ಗೋಪಿತಾಶೇಷಭುವನಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ॥ ೨ ॥

ವಿಶ್ವಮೂಲಾಯ ಭವ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಕರಾಯ ತೇ ।
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಸತ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣಾಯ ಶುಂಡಿನೇ ॥ ೩ ॥

ಏಕದಂತಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ಸುಮುಖಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪ್ರಪನ್ನಜನಪಾಲಾಯ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನೇ ॥ ೪ ॥

ಶರಣಂ ಭವ ದೇವೇಶ ಸಂತತಿಂ ಸುದೃಢಾ ಕುರು ।
ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಚ ಯೇ ಪುತ್ರಾ ಮತ್ಕುಲೇ ಗಣನಾಯಕ ॥ ೫ ॥

ತೇ ಸರ್ವೇ ತವ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ನಿರತಾಃ ಸ್ಯುರ್ವರೋಮತಃ ।
ಪುತ್ರಪ್ರದಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ ೬ ॥

ಇತಿ ಸಂತಾನಗಣಪತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sankata Nashana Ganesha Stotram (Deva Krutam) Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Sankata Nasana Sri Ganesha Stotram Lyrics in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top