Shatru Samharaka Ekadanta Stotram In Kannada

॥ Shatru Samharaka Ekadanta Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕ ಏಕದಂತ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ ।
ನಮಸ್ತೇ ಗಜವಕ್ತ್ರಾಯ ಗಣೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಅನಂತಾನಂದಭೋಕ್ತ್ರೇ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ॥ ೧ ॥

ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತಹೀನಾಯ ಚರಾಚರಮಯಾಯ ತೇ ।
ಅನಂತೋದರಸಂಸ್ಥಾಯ ನಾಭಿಶೇಷಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೨ ॥

ಕರ್ತ್ರೇ ಪಾತ್ರೇ ಚ ಸಂಹರ್ತ್ರೇ ತ್ರಿಗುಣಾನಾಮಧೀಶ್ವರ ।
ಸರ್ವಸತ್ತಾಧರಾಯೈವ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೩ ॥

ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪತೇ ತುಭ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಚ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾಯ ದೇವೇಶ ಸಗುಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೪ ॥

ಪರಶುಂ ದಧತೇ ತುಭ್ಯಂ ಕಮಲೇನ ಪ್ರಶೋಭಿನೇ ।
ಪಾಶಾಭಯಧರಾಯೈವ ಮಹೋದರ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೫ ॥

ಮೂಷಕಾರೂಢದೇವಾಯ ಮೂಷಕಧ್ವಜಿನೇ ನಮಃ ।
ಆದಿಪೂಜ್ಯಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೬ ॥

ಗುಣಸಂಯುಕ್ತಕಾಯಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮಕಮಸ್ತಕ ।
ತಯೋರಭೇದರೂಪೇಣ ಚೈಕದಂತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೭ ॥

ವೇದಾಂತಗೋಚರಾಯೈವ ವೇದಾಂತಾಲಭ್ಯಕಾಯ ತೇ ।
ಯೋಗಾಧೀಶಾಯ ವೈ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧೀಶಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೮ ॥

ಅಪಾರಗುಣಧಾರಾಯಾನಂತಮಾಯಾಪ್ರಚಾಲಕ ।
ನಾನಾವತಾರಭೇದಾಯ ಶಾಂತಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ವಯಂ ಧನ್ಯಾ ವಯಂ ಧನ್ಯಾ ಯೈರ್ದೃಷ್ಟೋ ಗಣನಾಯಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಮಯಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಃ ॥ ೧೦ ॥

ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಪ್ರಹರ್ಷೇಣ ನನೃತುರ್ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಾಃ ।
ಸಾಶ್ರುನೇತ್ರಾನ್ ಸರೋಮಾಂಚಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾನ್ ಢುಂಢಿರಬ್ರವೀತ್ ॥ ೧೧ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Rama » Madanandaramayane Stotram In Kannada

ಏಕದಂತ ಉವಾಚ ।
ವರಂ ವೃಣುತ ದೇವೇಶಾ ಮುನಯಶ್ಚ ಯಥೇಪ್ಸಿತಮ್ ।
ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತಂ ನ ಸಂದೇಹೋ ಭವೇದ್ಯದ್ಯಪಿ ದುರ್ಲಭಃ ॥ ೧೨ ॥

ಭವತ್ಕೃತಂ ಮದೀಯಂ ಯತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಭವೇತ್ ।
ಪಠತೇ ಶ್ರುಣ್ವತೇ ದೇವಾ ನಾನಾಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ದ್ವಿಜಾಃ ॥ ೧೩ ॥

ಶತ್ರುನಾಶಕರಂ ಚೈವಾಂತೇ ಸ್ವಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಪಾಠತೋ ನರಃ ॥ ೧೪ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೇ ದ್ವಿತೀಯೇಖಂಡೇ ಏಕದಂತಚರಿತೇ ದ್ವಿಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಏಕದಂತಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Shatru Samharaka Ekadanta Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil