Shrimad Gita Sarah In Telugu

॥ Shrimad Gitasarah Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీమద్ గీతాసారః ॥

శ్రీభగవానువాచ —
గీతాసారం ప్రవక్ష్యామి అర్జునాయోదితం పురా ।
అష్టాంగయోగయుక్తాత్మా సర్వవేదాంతపారగః ॥ 1 ॥

ఆత్మలాభః పరో నాన్య ఆత్మా దేహాదివర్జితః.
రూపాదిహీనో దేహాంతఃకరణత్వాదిలోచనం ॥ 2 ॥

విజ్ఞానరహితః ప్రాణః సుషుప్తోఽహం ప్రతీయతే ।
నాహమాత్మా చ దుఃఖాది సంసారాదిసమన్వయాత్ ॥ 3 ॥

విధూమ ఇవ దీప్తార్చిరాదీప్త ఇవ దీప్తిమాన్ ।
వైద్యుతోఽగ్నిరివాకాశే హృత్సంగే ఆత్మనాఽఽత్మని ॥ 4 ॥

శ్రోత్రాదీని న పశ్యంతి స్వం స్వమాత్మానమాత్మనా ।
సర్వజ్ఞః సర్వదర్శీ చ క్షేత్రజ్ఞస్తాని పశ్యతి ॥ 5 ॥

సదా ప్రకాశతే హ్యాత్మా పటే దీపో జలన్నివ ।
జ్ఞానముత్పద్యతే పుంసాం క్షయాత్ పాపస్య కర్మణః ॥ 6 ॥

యథాదర్శతలప్రఖ్యే పశ్యత్యాత్మానమాత్మని ।
ఇంద్రియాణీంద్రియార్థాంశ్చ మహాభూతాని పంచకం ॥ 7 ॥

మనోబుద్ధిరహంకారమవ్యక్తం పురుషస్తథా ।
ప్రసంఖ్యానపరావ్యాప్తో విముక్తో బంధనైర్భవేత్ ॥ 8 ॥

ఇంద్రియగ్రామమఖిలం మనసాభినివేశ్య చ ।
మనశ్చైవాప్యహంకారే ప్రతిష్ఠాప్య చ పాండవ ॥ 9 ॥

అహంకారం తథా బుద్ధౌ బుద్ధిం చ ప్రకృతావపి ।
ప్రకృతిం పురుషే స్థాప్య పురుషం బ్రహ్మణి న్యసేత్ ॥ 10 ॥

నవద్వారమిదం గేహం తిసౄణాం పంచసాక్షికం ।
క్షేత్రజ్ఞాధిష్ఠితం విద్వాన్ యో వేద స పరః కవిః ॥ 11 ॥

అశ్వమేధసహస్రాణి వాజపేయశతాని చ ।
జ్ఞానయజ్ఞస్య సర్వాణి కలాం నార్హంతి షోడశీం ॥ 12 ॥

శ్రీభగవానువాచ —
యమశ్చ నియమః పార్థ ఆసనం ప్రాణసంయమః ।
ప్రత్యాహారస్తథా ధ్యానం ధారణార్జున సప్తమీ ।
సమాధివిధి చాష్టాంగో యోగ ఉక్తో విముక్తయే ॥ 13 ॥

See Also  Asitakrutam Shivastotram In Telugu – Telugu Shlokas

కాయేన మనసా వాచా సర్వభుతేషు సర్వదా ।
హింసావిరామకో ధర్మో హ్యహింసా పరమం సుఖం ॥ 14 ॥

విధినా యా భవేద్ధింసా సా త్వహింసా ప్రకీర్తితా ।
సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాన్న బ్రూయాత్సత్యమప్రియం ।
ప్రియం చ నానృతం బ్రూయాదేష ధర్మః సనాతనః ॥ 15 ॥

యచ్చ ద్రవ్యాపహరణం చౌర్యాద్వాథ బలేన వా ।
స్తేయం తస్యానాచరణం అస్తేయం ధర్మసాధనం ॥ 16 ॥

కర్మణా మనసా వాచా సర్వావస్థాసు సర్వదా.
సర్వత్ర మైథునత్యాగం బ్రహ్మచర్యం ప్రచక్షతే ॥ 17 ॥

ద్రవ్యాణామప్యనాదానమాపత్స్వపి తథేచ్ఛయా ।
అపరిగ్రహమిత్యాహుస్తం ప్రయత్నేన వర్జయేత్ ॥ 18 ॥

ద్విధా శౌచం మృజ్జలాభ్యాం బాహ్యం భావాదథాంతరం.
యదృచ్ఛాలాభతస్తుష్టిః సంతోషః సుఖలక్షణం ॥ 19 ॥

మనసశ్చేంద్రియాణాం చ ఐకాగ్ర్యం పరమం తపః ।
శరీరశోషణం వాపి కృచ్ఛ్రచాంద్రాయణాదిభిః ॥ 20 ॥

వేదాంతశతరుద్రీయప్రణవాది జపం బుధాః ।
సత్త్వశుద్ధికరం పుంసాం స్వాధ్యాయం పరిచక్షతే ॥ 21 ॥

స్తుతిస్మరణపూజాది వాఙ్మనఃకాయకర్మభిః ।
అనిశ్చలా హరౌ భక్తిరేతదీశ్వరచింతనం ॥ 22 ॥

ఆసనం స్వస్తికం ప్రోక్తం పద్మమర్ధాసనస్తథా ।
ప్రాణః స్వదేహజో వాయురారామస్తన్నిరోధనం ॥ 23 ॥

ఇంద్రియాణాం విచరతాం విషయేషు త్వసత్స్వివ ।
నిరోధః ప్రోచ్యతే సద్భిః ప్రత్యాహారస్తు పాండవ ॥ 24 ॥

మూర్తామూర్తబ్రహ్మరూపచింతనం ధ్యానముచ్యతే ।
యోగారంభే మూర్తహరిం అమూర్తమపి చింతయేత్ ॥ 25 ॥

అగ్నిమండలమధ్యస్థో వాయుర్దేవశ్చతుర్భుజః ।
శంఖచక్రగదాపద్మయుక్తః కౌస్తుభసంయుతః ॥ 26 ॥

See Also  Sri Radhika Ashtakam By Krishna Das Kavi In Telugu

వనమాలీ కౌస్తుభేన రతోఽహం బ్రహ్మసంజ్ఞకః ।
ధారణేత్యుచ్యతే చేయం ధార్యతే యన్మనోలయే ॥ 27 ॥

అహం బ్రహ్మేత్యవస్థానం సమాధిరభిధీయతే ।
అహం బ్రహ్మాస్మి వాక్యాచ్చ జ్ఞానాన్మోక్షో భవేన్నృణాం ॥ 28 ॥

శ్రద్ధయానందచైతన్యం లక్షయిత్వా స్థితస్య చ ।
బ్రహ్మాహమస్మ్యహం బ్రహ్మ అహం-బ్రహ్మ-పదార్థయోః ॥ 29 ॥

హరిరువాచ —
గీతాసారమితి ప్రోక్తం విధినాపి మయా తవ ।
యః పఠేత్ శృణుయాద్వాపి సోఽపి మోక్షమవాప్నుయాత్ ॥ 30 ॥

ఇతి బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే
శ్రీమద్గీతాసారః సమాప్తః ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shrimad Gita Sarah in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil