Shuka Ashtakam – Vyasa Putra Ashtakam In English

॥ Shuka Ashtakam (Vyasa Putra Ashtakam) English Lyrics ॥

॥ śukastakam ॥
bhēdabhēdau sapadigalitau punyapapē viśīrnē
mayamōhau ksayamadhigatau nastasandēhavr̥ttī ।
śabdatītaṁ trigunarahitaṁ prapya tattvavabōdhaṁ
nistraigunyē pathi vicarataṁ kō vidhiḥ kō nisēdhaḥ ॥ 1 ॥

yassvatmanaṁ sakalavapusamēkamantarbahisthaṁ
dr̥stva pūrnaṁ khamiva satataṁ sarvabhandasthamēkam ।
nanyatkaryaṁ kimapi ca tatha karanadbhinnarūpaṁ
nistraigunyē pathi vicarataṁ kō vidhiḥ kō nisēdhaḥ ॥ 2 ॥

yadvannadyō:’mbudhimadhigatassagaratvaṁ prapannaḥ
taddvajjīvassamarasagataḥ citsvarūpaṁ prapannaḥ ।
vacatītē samarasaghanē saccidanandarūpē
nistraigunyē pathi vicarataṁ kō vidhiḥ kō nisēdhaḥ ॥ 3 ॥

hēmnaḥ karyaṁ hutavahagataṁ hēmatamēti tadvat
ksīraṁ ksīrē samarasagataṁ tōyamēvambumadhyē ।
ēvaṁ sarvaṁ samarasagataṁ tvaṁ padaṁ tatpadarthē
nistraigunyē pathi vicarataṁ kō vidhiḥ kō nisēdhaḥ ॥ 4 ॥

kaścatrahaṁ kimapi ca bhavan kō:’yamatra prapañcaḥ
svantarvēdyē gaganasadr̥śē pūrnatattvaprakaśē ।
anandakhyē samarasaghanē bahya antarvilīnē
nistraigunyē pathi vicarataṁ kō vidhiḥ kō nisēdhaḥ ॥ 5 ॥

dr̥stva sarvaṁ paramamamr̥taṁ svaprakaśasvarūpaṁ
budhvatmanaṁ vimalamacalaṁ saccidanandarūpam ।
brahmadharaṁ sakalajagataṁ saksinaṁ nirviśēsaṁ
nistraigunyē pathi vicarataṁ kō vidhiḥ kō nisēdhaḥ ॥ 6 ॥

karyakaryaṁ kimapi caratō naivakartr̥tvamasti
jīvanmuktissthitiriha gata dagdhavastravabhasa ।
ēvaṁ dēhē pracalitataya dr̥śyamanassa muktō
nistraigunyē pathi vicarataṁ kō vidhiḥ kō nisēdhaḥ ॥ 7 ॥

See Also  Guru Ashtottarashatanama Stotram In English

yasmin viśvaṁ sakalabhuvanaṁ saindhavaṁ sindhumadhyē
pr̥thvyambvagniśvasanagaganaṁ jīvabhavakramēna ।
yadyallīnaṁ tadidamakhilaṁ saccidanandarūpaṁ
nistraigunyē pathi vicarataṁ kō vidhiḥ kō nisēdhaḥ ॥ 8 ॥

satyaṁ satyaṁ paramamamr̥taṁ śanti kalyanahētuṁ
mayaranyē dahanamamalaṁ śantinirvanadīpam ।
tējōraśiṁ nigamasadanaṁ vyasaputrastakaṁ yaḥ
prataḥkalē pathati sahasa yati nirvanamargam ॥ 9 ॥

iti śukastakam ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shukashtakam (Vyasa Putra Ashtakam) in English – SanskritKannadaTeluguTamil