Skanda Namavali – 108 Names Of Subramanya – Different Names Of Karthikeya

Subramanya swamy is also known by many names Subramaniam, Sanmukha, Shadanana, Svami-natha, Skanda, Gangeya, Guha and Murugan.

॥ Lord Shanmukha Namavali ॥

om skandaya namah – guhaya – san-mukhaya – phala-netra-sutaya – prabhave ।
pingalaya – krttika-sunave – sikhi-vahanaya – dvisad-bhujaya – dvisan-netraya ॥ 10 ॥

sakti-dharaya – pisitasa-prabhanjanaya – tarakasura-samhartre – raksobalavimardanaya
। mattaya – pramattaya – unmattaya – sura-sainya-suraksakaya ।
devasena-pataye – prajnaya ॥ 20 ॥

krpalave – bhakta-vatsalaya – uma-sutaya – sakti-dharaya – kumaraya – krauncadaranaya
। senaniye – agni-janmane – visakhaya – sankaratmajaya ॥ 30 ॥

siva-svamine – guna-svamine – sarva-svamine – sanatanaya – ananta-saktaye ।
aksobhyaya – parvati-priya-nandanaya – ganga-sutaya – sarod-bhutaya – ahutaya ॥
40 ॥

pavakatmajaya ॥ jrmbhaya – prajrmbhaya – ujjrmbhaya – kamalasana-santutsaya ।
eka-varnaya – dvi-varnaya – tri-varnaya – sumano-haraya – catur-varnaya ॥ 50 ॥

panca-varnaya – prajapataye – ahas-pataye – agni-garbhaya – sami-garbhaya ।
visva-retase – surarighne – harid-varnaya – subha-karaya – vasumate ॥ 60 ॥

See Also  Shri Subrahmanya Bhujangam Stotram In Telugu

vatu-vesa-bhrte – pusne – gabhastaye – gahanaya – candra-varnaya – kala-dharaya ।
maya-dharaya – maha-mayine – kaivalyaya – sankaratmajaya ॥ 70 ॥

visva-yonaye – ameyatmane – tejo-nidhaye – anamayaya – paramesthine – parabrahmane
। veda-garbhaya – virat-sutaya – pulinda-kanya-bhartre – mahasarasvata-
vrataya ॥ 80 ॥

asritakhila-datre – coraghnaya – roga-nasanaya – ananta-murtaye – anandaya ।
sikhandi-krta-ketanaya – dambhaya – parama-dambhaya – maha-dambhaya ।
vrsakapaye ॥ 90 ॥

karanopatta-dehaya – karanatita-vigrahaya – anisvaraya – amrtaya – pranaya ।
pranayama-parayanaya – viruddha-hantre – viraghnaya – rakta-syama-galaya ।
syama-kandharaya ॥ 100 ॥

mahate – subrahmanyaya – guha-pritaya – brahmanyaya – brahmana-priyaya ।
veda-vedyaya – aksaya-phala-pradaya – valli devasenasameta sri
subrahmanyasvamine ॥ 108 ॥