Murugan Stotra

Subramanya Slokams, Subramani Slokams, Lord Muruga Slokams, Shanmuga Slokams, Skanda Slokams , Karthilkeya Slokams , Arumuga Slokams and Kumaraswamy Slokas

Varuvandi Tharuvandi Malayandi in English

॥ Varuvandi Tharuvandi Malayandi English Lyrics ॥ aruvandi Tharuvandi Malaiyandi Varam Vendi Varuvorku Arulvandi –Avan Varam Vendi Varuvorku Arulvandi –Aandi Varuvandi Tharuvandi Malaiyandi Pazhani Malaiyandi Sivanandi Maganaga Pirandhandi –Andha Sivanandi Maganaga Pirandhandi -Andru Sinam Kondu Malai Yeri Amarndhandi Navaloga Maniyaga Ninrandi Navaloga Maniyaga Ninrandi – Endrum Nadamadum Thunaiyaga Amaindhandi –Endrum Nadamadum Thunaiyaga Amaindhandi –Avanthandi Varuvandi […]

Apakara Nindhai Pattuzhaladhe in Tamil

॥ Apakara Nindhai Pattuzhaladhe Lyrics in Tamil ॥ அபகார நிந்தை பட்டுழலதை அறியாை வஞ்சதரக்குரியதை ॥ உபதைச மந்திர பபாருளாதல உன்தன நான் நிதனந்ைருள் பபறுதவதனா ॥ இபமா முகன் ைதனக் கிதளதயாதன இமவான் மடந்தை உை்ைமிபால ॥ பெபமாதல ைந்ை சை்குரு நாைா திருவாவினன்குடி பபருமாதள ॥ – Chant Stotra in Other Languages – Murugan Song » Apakara Nindhai Pattuzhaladhe Lyrics in English

Ashtottara Shatanamavali of Sri Kartikeya in Sanskrit

॥ 108 Names of Kartikeya/Muruga/Subramanyam Lyrics in Sanskrit ॥ ॐ ब्रह्मवादिने नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ ब्रह्मब्राह्मणवत्सलाय नमः ॐ ब्रह्मण्याय नमः । ॐ ब्रह्मदेवाय नमः । ॐ ब्रह्मदाय नमः । ॐ ब्रह्मसंग्रहाय नमः । ॐ पराय नमः । ॐ परमाय तेजसे नमः । ॐ मङ्गलानाञ्च मङ्गलाय नमः । 10 । ॐ अप्रमेयगुणाय नमः । ॐ […]

Shri Subramanya Sahasranama Stotram in Tamil

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ॥ ருஷய ஊசு꞉ । ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞ ஸர்வலோகோபகாரக । வயம் சாதித²ய꞉ ப்ராப்தா ஆதிதே²யோ(அ)ஸி ஸுவ்ரத ॥ 1 ॥ ஜ்ஞாநதா³நேந ஸம்ஸாரஸாக³ராத்தாரயஸ்வ ந꞉ । கலௌ கலுஷசித்தா யே நரா꞉ பாபரதா꞉ ஸதா³ ॥ 2 ॥ கேந ஸ்தோத்ரேண முச்யந்தே ஸர்வபாதகப³ந்த⁴நாத் । இஷ்டஸித்³தி⁴கரம் புண்யம் து³꞉க²தா³ரித்³ர்யநாஶநம் ॥ 3 ॥ ஸர்வரோக³ஹரம் ஸ்தோத்ரம் ஸூத […]

Shri Subramanya Sahasranama Stotram in Kannada

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಋಷಯ ಊಚುಃ । ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಲೋಕೋಪಕಾರಕ । ವಯಂ ಚಾತಿಥಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಆತಿಥೇಯೋಽಸಿ ಸುವ್ರತ ॥ ೧ ॥ ಜ್ಞಾನದಾನೇನ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ತಾರಯಸ್ವ ನಃ । ಕಲೌ ಕಲುಷಚಿತ್ತಾ ಯೇ ನರಾಃ ಪಾಪರತಾಃ ಸದಾ ॥ ೨ ॥ ಕೇನ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಪಾತಕಬಂಧನಾತ್ । ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ ॥ ೩ ॥ ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೂತ […]

Shri Subramanya Sahasranama Stotram in Telugu

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం ॥ ఋషయ ఊచుః । సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక । వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత ॥ ౧ ॥ జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః । కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా ॥ ౨ ॥ కేన స్తోత్రేణ ముచ్యంతే సర్వపాతకబంధనాత్ । ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ ॥ ౩ ॥ సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత […]

Shri Subramanya Sahasranama Stotram in Sanskrit

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनाम स्तोत्रम् ॥ ऋषय ऊचुः । सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वलोकोपकारक । वयं चातिथयः प्राप्ता आतिथेयोऽसि सुव्रत ॥ १ ॥ ज्ञानदानेन संसारसागरात्तारयस्व नः । कलौ कलुषचित्ता ये नराः पापरताः सदा ॥ २ ॥ केन स्तोत्रेण मुच्यन्ते सर्वपातकबन्धनात् । इष्टसिद्धिकरं पुण्यं दुःखदारिद्र्यनाशनम् ॥ ३ ॥ सर्वरोगहरं स्तोत्रं सूत […]

Shri Subramanya Sahasranama Stotram in English

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram English Lyrics ॥ ॥ śrī subrahmaṇya sahasranāma stōtram ॥ r̥ṣaya ūcuḥ । sarvaśāstrārthatattvajña sarvalōkōpakāraka । vayaṁ cātithayaḥ prāptā ātithēyō:’si suvrata ॥ 1 ॥ jñānadānēna saṁsārasāgarāttārayasva naḥ । kalau kaluṣacittā yē narāḥ pāparatāḥ sadā ॥ 2 ॥ kēna stōtrēṇa mucyantē sarvapātakabandhanāt । iṣṭasiddhikaraṁ puṇyaṁ duḥkhadāridryanāśanam ॥ 3 ॥ sarvarōgaharaṁ stōtraṁ sūta […]

Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati in Tamil

॥ Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய மந்த்ரஸம்மேலந த்ரிஶதீ ॥ த்⁴யாநம் । வந்தே³ கு³ரும் க³ணபதிம் ஸ்கந்த³மாதி³த்யமம்பி³காம் । து³ர்கா³ம் ஸரஸ்வதீம் லக்ஷ்மீம் ஸர்வகார்யார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ மஹாஸேநாய வித்³மஹே ஷடா³நநாய தீ⁴மஹி । தந்ந꞉ ஸ்கந்த³꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥ – நகாராதி³நாமாநி – 50 – [ப்ரதிநாம மூலம் – ஓம் நம் ஸௌம் ஈம் நம் லம் ஶ்ரீம் ஶரவணப⁴வ ஹம் ஸத்³யோஜாத ஹாம் […]

Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati in Kannada

॥ Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂತ್ರಸಮ್ಮೇಲನ ತ್ರಿಶತೀ ॥ ಧ್ಯಾನಮ್ । ವಂದೇ ಗುರುಂ ಗಣಪತಿಂ ಸ್ಕಂದಮಾದಿತ್ಯಮಂಬಿಕಾಮ್ । ದುರ್ಗಾಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ ಮಹಾಸೇನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಷಡಾನನಾಯ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ – ನಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ – ೫೦ – [ಪ್ರತಿನಾಮ ಮೂಲಂ – ಓಂ ನಂ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಶ್ರೀಂ ಶರವಣಭವ ಹಂ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಹಾಂ […]

Scroll to top