Varuvandi Tharuvandi Malayandi In English

॥ Varuvandi Tharuvandi Malayandi English Lyrics ॥ aruvandi Tharuvandi MalaiyandiVaram Vendi Varuvorku Arulvandi –AvanVaram Vendi Varuvorku Arulvandi –AandiVaruvandi Tharuvandi MalaiyandiPazhani Malaiyandi Sivanandi Maganaga Pirandhandi –Andha Sivanandi Maganaga Pirandhandi -AndruSinam Kondu Malai Yeri AmarndhandiNavaloga Maniyaga NinrandiNavaloga Maniyaga Ninrandi – Endrum Nadamadum Thunaiyaga Amaindhandi –EndrumNadamadum Thunaiyaga Amaindhandi –AvanthandiVaruvandi Tharuvandi Malaiyandi Pazhani Malaiyandi Palabishegangal Ketpandi SuvaiPanjamirtham Thannil KulippandiPalabishegangal … Read more

Apakara Nindhai Pattuzhaladhe In Tamil

॥ Apakara Nindhai Pattuzhaladhe Lyrics in Tamil ॥ அபகார நிந்தை பட்டுழலதைஅறியாை வஞ்சதரக்குரியதை ॥ உபதைச மந்திர பபாருளாதலஉன்தன நான் நிதனந்ைருள் பபறுதவதனா ॥ இபமா முகன் ைதனக் கிதளதயாதனஇமவான் மடந்தை உை்ைமிபால ॥ பெபமாதல ைந்ை சை்குரு நாைாதிருவாவினன்குடி பபருமாதள ॥ – Chant Stotra in Other Languages – Murugan Song » Apakara Nindhai Pattuzhaladhe Lyrics in English

Ashtottara Shatanamavali Of Sri Kartikeya In Sanskrit

॥ 108 Names of Kartikeya/Muruga/Subramanyam Lyrics in Sanskrit ॥ ॐ ब्रह्मवादिने नमःॐ ब्रह्मणे नमःॐ ब्रह्मब्राह्मणवत्सलाय नमःॐ ब्रह्मण्याय नमः ।ॐ ब्रह्मदेवाय नमः ।ॐ ब्रह्मदाय नमः ।ॐ ब्रह्मसंग्रहाय नमः ।ॐ पराय नमः ।ॐ परमाय तेजसे नमः ।ॐ मङ्गलानाञ्च मङ्गलाय नमः । 10 । ॐ अप्रमेयगुणाय नमः ।ॐ मन्त्राणां मन्त्रगाय नमः ।ॐ सावित्रीमयाय देवाय नमः ।ॐ सर्वत्रैवापराजिताय नमः … Read more

Shri Subramanya Sahasranama Stotram In Tamil

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ॥ருஷய ஊசு꞉ ।ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞ ஸர்வலோகோபகாரக ।வயம் சாதித²ய꞉ ப்ராப்தா ஆதிதே²யோ(அ)ஸி ஸுவ்ரத ॥ 1 ॥ ஜ்ஞாநதா³நேந ஸம்ஸாரஸாக³ராத்தாரயஸ்வ ந꞉ ।கலௌ கலுஷசித்தா யே நரா꞉ பாபரதா꞉ ஸதா³ ॥ 2 ॥ கேந ஸ்தோத்ரேண முச்யந்தே ஸர்வபாதகப³ந்த⁴நாத் ।இஷ்டஸித்³தி⁴கரம் புண்யம் து³꞉க²தா³ரித்³ர்யநாஶநம் ॥ 3 ॥ ஸர்வரோக³ஹரம் ஸ்தோத்ரம் ஸூத நோ வக்துமர்ஹஸி ।ஶ்ரீஸூத உவாச ।ஶ்ருணுத்⁴வம் … Read more

Shri Subramanya Sahasranama Stotram In Kannada

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ಋಷಯ ಊಚುಃ ।ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಲೋಕೋಪಕಾರಕ ।ವಯಂ ಚಾತಿಥಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಆತಿಥೇಯೋಽಸಿ ಸುವ್ರತ ॥ ೧ ॥ ಜ್ಞಾನದಾನೇನ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ತಾರಯಸ್ವ ನಃ ।ಕಲೌ ಕಲುಷಚಿತ್ತಾ ಯೇ ನರಾಃ ಪಾಪರತಾಃ ಸದಾ ॥ ೨ ॥ ಕೇನ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಪಾತಕಬಂಧನಾತ್ ।ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ ॥ ೩ ॥ ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೂತ ನೋ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ।ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ ।ಶೃಣುಧ್ವಂ … Read more

Shri Subramanya Sahasranama Stotram In Telugu

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం ॥ఋషయ ఊచుః ।సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక ।వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత ॥ ౧ ॥ జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః ।కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా ॥ ౨ ॥ కేన స్తోత్రేణ ముచ్యంతే సర్వపాతకబంధనాత్ ।ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ ॥ ౩ ॥ సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత నో వక్తుమర్హసి ।శ్రీసూత ఉవాచ ।శృణుధ్వం … Read more

Shri Subramanya Sahasranama Stotram In Sanskrit

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनाम स्तोत्रम् ॥ऋषय ऊचुः ।सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वलोकोपकारक ।वयं चातिथयः प्राप्ता आतिथेयोऽसि सुव्रत ॥ १ ॥ ज्ञानदानेन संसारसागरात्तारयस्व नः ।कलौ कलुषचित्ता ये नराः पापरताः सदा ॥ २ ॥ केन स्तोत्रेण मुच्यन्ते सर्वपातकबन्धनात् ।इष्टसिद्धिकरं पुण्यं दुःखदारिद्र्यनाशनम् ॥ ३ ॥ सर्वरोगहरं स्तोत्रं सूत नो वक्तुमर्हसि ।श्रीसूत उवाच ।शृणुध्वं … Read more

Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati In Tamil

॥ Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய மந்த்ரஸம்மேலந த்ரிஶதீ ॥த்⁴யாநம் ।வந்தே³ கு³ரும் க³ணபதிம் ஸ்கந்த³மாதி³த்யமம்பி³காம் ।து³ர்கா³ம் ஸரஸ்வதீம் லக்ஷ்மீம் ஸர்வகார்யார்த²ஸித்³த⁴யே ॥மஹாஸேநாய வித்³மஹே ஷடா³நநாய தீ⁴மஹி ।தந்ந꞉ ஸ்கந்த³꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥ – நகாராதி³நாமாநி – 50 –[ப்ரதிநாம மூலம் – ஓம் நம் ஸௌம் ஈம் நம் லம் ஶ்ரீம் ஶரவணப⁴வ ஹம் ஸத்³யோஜாத ஹாம் ஹ்ருத³ய ப்³ரஹ்ம ஸ்ருஷ்டிகாரண ஸுப்³ரஹ்மண்ய ॥ ](மூலம்) … Read more

Shri Subramanya Sahasranama Stotram In English

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram English Lyrics ॥ ॥ śrī subrahmaṇya sahasranāma stōtram ॥r̥ṣaya ūcuḥ ।sarvaśāstrārthatattvajña sarvalōkōpakāraka ।vayaṁ cātithayaḥ prāptā ātithēyō:’si suvrata ॥ 1 ॥ jñānadānēna saṁsārasāgarāttārayasva naḥ ।kalau kaluṣacittā yē narāḥ pāparatāḥ sadā ॥ 2 ॥ kēna stōtrēṇa mucyantē sarvapātakabandhanāt ।iṣṭasiddhikaraṁ puṇyaṁ duḥkhadāridryanāśanam ॥ 3 ॥ sarvarōgaharaṁ stōtraṁ sūta nō vaktumarhasi ।śrīsūta uvāca ।śr̥ṇudhvaṁ … Read more

Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati In Kannada

॥ Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂತ್ರಸಮ್ಮೇಲನ ತ್ರಿಶತೀ ॥ಧ್ಯಾನಮ್ ।ವಂದೇ ಗುರುಂ ಗಣಪತಿಂ ಸ್ಕಂದಮಾದಿತ್ಯಮಂಬಿಕಾಮ್ ।ದುರ್ಗಾಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ಮಹಾಸೇನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಷಡಾನನಾಯ ಧೀಮಹಿ ।ತನ್ನಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ – ನಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ – ೫೦ –[ಪ್ರತಿನಾಮ ಮೂಲಂ – ಓಂ ನಂ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಶ್ರೀಂ ಶರವಣಭವ ಹಂ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಹಾಂ ಹೃದಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ .. ](ಮೂಲಂ) … Read more