Sri Amba Pancharatna Stotram In Kannada

॥ Sri Amba Pancharatna Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಅಂಬಾಶಂಬರವೈರಿತಾತಭಗಿನೀ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಬಿಂಬಾನನಾ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಸ್ಮಿತಭಾಷಿಣೀ ಶುಭಕರೀ ಕಾದಂಬವಾಟ್ಯಾಶ್ರಿತಾ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಾಕ್ಷರಮಂತ್ರಮಧ್ಯಸುಭಗಾ ಶ್ರೋಣೀನಿತಂಬಾಂಕಿತಾ
ಮಾಮಂಬಾಪುರವಾಸಿನೀ ಭಗವತೀ ಹೇರಂಬಮಾತಾವತು ॥ ೧ ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮನೀಯಸುಂದರವಪುಃ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲಿಕಾ
ಕಾಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಮೇಚಕದ್ಯುತಿಮತೀ ಕಾದಿತ್ರಿಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ ಕಲಿಮಲಾರಣ್ಯಾತಿದಾವಾನಲಾ
ಮಾಮಂಬಾಪುರವಾಸಿನೀ ಭಗವತೀ ಹೇರಂಬಮಾತಾವತು ॥ ೨ ॥

ಕಾಂಚೀಕಂಕಣಹಾರಕುಂಡಲವತೀ ಕೋಟೀಕಿರೀಟಾನ್ವಿತಾ
ಕಂದರ್ಪದ್ಯುತಿಕೋಟಿಕೋಟಿಸದನಾ ಪೀಯೂಷಕುಂಭಸ್ತನಾ ।
ಕೌಸುಂಭಾರುಣಕಾಂಚನಾಂಬರವೃತಾ ಕೈಲಾಸವಾಸಪ್ರಿಯಾ
ಮಾಮಂಬಾಪುರವಾಸಿನೀ ಭಗವತೀ ಹೇರಂಬಮಾತಾವತು ॥ ೩ ॥

ಯಾ ಸಾ ಶುಂಭನಿಶುಂಭದೈತ್ಯಶಮನೀ ಯಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಶನೀ
ಯಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸರೋಜನೇತ್ರಭವನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಽಽಸನೀ ।
ಯಾ ದೇವೀ ಮಧುಕೈಟಭಾಸುರರಿಪುರ್ಯಾ ಮಾಹಿಷಧ್ವಂಸಿನೀ
ಮಾಮಂಬಾಪುರವಾಸಿನೀ ಭಗವತೀ ಹೇರಂಬಮಾತಾವತು ॥ ೪ ॥

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪರದೇವತಾಽಽದಿಜನನೀ ದುರ್ಗಾ ಜಯಾಚಂಡಿಕಾ
ಬಾಲಾ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ಶಿವಸತೀ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ।
ಶ್ರೀರಾಜ್ಞೀ ಶಿವದೂತಿಕಾ ಶ್ರುತಿನುತಾ ಶೃಂಗಾರಚೂಡಾಮಣಿಃ
ಮಾಮಂಬಾಪುರವಾಸಿನೀ ಭಗವತೀ ಹೇರಂಬಮಾತಾವತು ॥ ೫ ॥

ಅಂಬಾಪಂಚಕಮದ್ಭುತಂ ಪಠತಿ ಚೇದ್ಯೋ ವಾ ಪ್ರಭಾತೇಽನಿಶಂ
ದಿವ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಶತಾಯುರುತ್ತಮಮತಿಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಶಾಶ್ವತಮ್ ।
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಭೂಮಿತಲೇ ಸ್ವಧರ್ಮನಿರತಾಂ ಶ್ರೀಸುಂದರೀಂ ಭಾಮಿನೀಂ
ಅಂತೇ ಸ್ವರ್ಗಫಲಂ ಲಭೇತ್ಸ ವಿಬುಧೈಃ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನೋ ನರಃ ॥ ೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಪಂಚರತ್ನಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Amba Pancharatna Stotram in SanskritEnglish – Kannada – TeluguTamil

See Also  Sri Durga Sahasranama Stotram In Kannada