Sri Angaraka (Mangal) Kavacham In Kannada

॥ Sri Angaraka (Mangal) Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಋಷಿಃ – ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ – ಅಂಗಾರಕೋ ದೇವತಾ – ಅಂ ಬೀಜಮ್ – ಗಂ ಶಕ್ತಿಃ – ರಂ ಕೀಲಕಮ್ – ಮಮ ಅಂಗಾರಕಗ್ರಹಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥
ಆಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಈಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಊಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಔಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಅಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥
ಆಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಈಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಊಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಔಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಅಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ನಮಾಮ್ಯಂಗಾರಕಂ ದೇವಂ ರಕ್ತಾಂಗಂ ವರಭೂಷಣಮ್ ।
ಜಾನುಸ್ಥಂ ವಾಮಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಚಾಪೇಷುವರಪಾಣಿನಮ್ ।
ಚತುರ್ಭುಜಂ ಮೇಷವಾಹಂ ವರದಂ ವಸುಧಾಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಶಕ್ತಿಶೂಲಗದಾಖಡ್ಗಂ ಜ್ವಾಲಪುಂಜೋರ್ಧ್ವಕೇಶಕಮ್ ॥
ಮೇರುಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।

ಕವಚಮ್ –
ಅಂಗಾರಕಶ್ಶಿರೋ ರಕ್ಷೇತ್ ಮುಖಂ ವೈ ಧರಣೀಸುತಃ ।
ಕರ್ಣೌ ರಕ್ತಾಂಬರಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇ ರಕ್ತಲೋಚನಃ ॥ ೧ ॥

ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಕಂಠಂ ಮೇ ಪಾತು ಭೌಮಕಃ ।
ಭುಜೌ ತು ರಕ್ತಮಾಲೀ ಚ ಹಸ್ತೌ ಶೂಲಧರಸ್ತಥಾ ॥ ೨ ॥

See Also  Devi Aswadhati Stotram In Kannada

ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಕುಕ್ಷಿಂ ರೋಗಾಪಹಾರಕಃ ।
ಕಟಿಂ ಮೇ ಭೂಮಿಜಃ ಪಾತು ಊರೂ ಪಾತು ಗದಾಧರಃ ॥ ೩ ॥

ಜಾನುಜಂಘೇ ಕುಜಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಭೌಮಸ್ಸದಾ ಮಮ ।
ಸರ್ವಾಣಿ ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ರಕ್ಷೇನ್ಮೇ ಮೇಷವಾಹನಃ ॥ ೪ ॥

ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ ।
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾನಾಂ ನಾಶನಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥ ೫ ॥

ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಚೈವ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ ॥ ೬ ॥

ಋಣಬಂಧನಮುಕ್ತಿರ್ವೈ ಸತ್ಯಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯೋ ದೇವಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಸಮಾಹಿತಃ ॥ ೭ ॥

ರಕ್ತಗಂಧಾಕ್ಷತೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ಧೂಪದೀಪಗುಡೋದನೈಃ ।
ಮಂಗಳಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತು ಮಂಗಳೇಽಹನಿ ಸರ್ವದಾ ॥ ೮ ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಯೇತ್ಪಶ್ಚಾಚ್ಚತುರೋ ದ್ವಾದಶಾಥವಾ ।
ಅನೇನ ವಿಧಿನಾ ಯಸ್ತು ಕೃತ್ವಾ ವ್ರತಮನುತ್ತಮಮ್ ॥ ೯ ॥

ವ್ರತಂ ತದೇವಂ ಕುರ್ವೀತ ಸಪ್ತವಾರೇಷು ವಾ ಯದಿ ।
ತೇಷಾಂ ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯುತ್ಪಲಾನಿ ವಹ್ನಿಸ್ಸ್ಯಾಚ್ಚಂದ್ರಶೀತಲಃ ॥ ೧೦ ॥

ನಚೈನಂ ವ್ಯಥಯಂತ್ಯಸ್ಮಾನ್ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಜಾದಯಃ ।
ಮಹಾಂಧತಮಸೇ ಪ್ರಾಪ್ರೇ ಮಾರ್ತಾಣ್ಡಸ್ಯೋದಯಾದಿವ ॥ ೧೧ ॥

ವಿಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ಶತಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಾನಿ ವೈ ॥ ೧೨ ॥

ಇತಿ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Angaraka (Mangal) Kavacham in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil