Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಮದಾಂಜನೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಕಾಲಿಕಾರಹಸ್ಯತಃ ॥

ಆಂಜನೇಯೋ ಮಹಾವೀರೋ ಹನುಮಾನ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ।
ತತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಃ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 1 ॥

ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಃ ।
ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತಾ ಚ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಃ ॥ 2 ॥

ಪರವಿದ್ಯಾಪರೀಹಾರಃ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಃ ।
ಪರಮಂತ್ರನಿರಾಕರ್ತಾ ಪರಯಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಃ ॥ 3 ॥

ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶೀ ಚ ಭೀಮಸೇನಸಹಾಯಕೃತ್ ।
ಸರ್ವದುಃಖಹರಃ ಸರ್ವಲೋಕಚಾರೀ ಮನೋಜವಃ ॥ 4 ॥

ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮೂಲಸ್ಥಃ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವರೂಪೀ ಚ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಸ್ತಥಾ ॥ 5 ॥

ಕಪೀಶ್ವರೋ ಮಹಾಕಾಯಃ ಸರ್ವರೋಗಹರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 6 ॥

ಕಪಿಸೇನಾನಾಯಕಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಃ ।
ಕುಮಾರಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಚ ರತ್ನಕುಂಡಲದೀಪ್ತಿಮಾನ್ ॥ 7 ॥

ಸಂಚಲದ್ವಾಲಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನಶಿಖೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 8 ॥

ಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಕ್ತಾ ಚ ಶೃಂಖಲಾಬಂಧಮೋಚಕಃ ।
ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ರಾಮದೂತಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 9 ॥

ವಾನರಃ ಕೇಸರಿಸುತಃ ಸೀತಾಶೋಕನಿವಾರಕಃ ।
ಅಂಜನಾಗರ್ಭಸಂಭೂತೋ ಬಾಲಾರ್ಕಸದೃಶಾನನಃ ॥ 10 ॥

ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯಕರೋ ದಶಗ್ರೀವಕುಲಾಂತಕಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ವಜ್ರಕಾಯೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ॥ 11 ॥

ಚಿರಂಜೀವೀ ರಾಮಭಕ್ತೋ ದೈತ್ಯಕಾರ್ಯವಿಘಾತಕಃ ।
ಅಕ್ಷಹಂತಾ ಕಾಂಚನಾಭಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರೋ ಮಹಾತಪಾಃ ॥ 12 ॥

ಲಂಕಿಣೀಭಂಜನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಾಣಭಂಜನಃ ।
ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಸ್ಥೋ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾಹಕಃ ॥ 13 ॥

ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವೋ ಧೀರಃ ಶೂರೋ ದೈತ್ಯಕುಲಾಂತಕಃ ।
ಸುರಾರ್ಚಿತೋ ಮಹಾತೇಜಾ ರಾಮಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರದಃ ॥ 14 ॥

ಕಾಮರೂಪೀ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷೋ ವಾರ್ಧಿಮೈನಾಕಪೂಜಿತಃ ।
ಕಬಲೀಕೃತಮಾರ್ತಂಡಮಂಡಲೋ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ॥ 15 ॥

ರಾಮಸುಗ್ರೀವಸಂಧಾತಾ ಮಹಾರಾವಣಮರ್ದನಃ ।
ಸ್ಫಟಿಕಾಭೋ ವಾಗಧೀಶೋ ನವವ್ಯಾಕೃತಿಪಂಡಿತಃ ॥ 16 ॥

See Also  108 Names Of Sri Hanuman 3 In Malayalam

ಚತುರ್ಬಾಹುರ್ದೀನಬಂಧುರ್ಮಹಾತ್ಮಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಸಂಜೀವನನಗಾಹರ್ತಾ ಶುಚಿರ್ವಾಗ್ಮೀ ದೃಢವ್ರತಃ ॥ 17 ॥

ಕಾಲನೇಮಿಪ್ರಮಥನೋ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಃ ।
ದಾಂತಃ ಶಾಂತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಶತಕಂಠಮದಾಪಹೃತ್ ॥ 18 ॥

ಯೋಗೀ ರಾಮಕಥಾಲೋಲಃ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣಪಂಡಿತಃ ।
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ವಜ್ರನಖೋ ರುದ್ರವೀರ್ಯಸಮುದ್ಭವಃ ॥ 19 ॥

ಇಂದ್ರಜಿತ್ಪ್ರಹಿತಾಮೋಘಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಕಃ ।
ಪಾರ್ಥಧ್ವಜಾಗ್ರಸಂವಾಸೀ ಶರಪಂಜರಭೇದಕಃ ॥ 20 ॥

ದಶಬಾಹುಲೋರ್ಕಪೂಜ್ಯೋ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಧನಃ ।
ಸೀತಾಸಮೇತ ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರಪೂಜಾಧುರಂಧರಃ ॥ 21 ॥

ಇತ್ಯೇವಂ ಶ್ರೀಹನುಮತೋ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 22 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾಂಜನೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Hanuman Stotram  » Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics Lyrics in Sanskrit » English » Bengali  » Malayalam » Telugu » Tamil