Sri Budha Kavacham In Kannada

॥ Sri Budha Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಬುಧ ಕವಚಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬುಧಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಋಷಿಃ – ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ – ಬುಧೋ ದೇವತಾ – ಯಂ ಬೀಜಮ್ – ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ – ಊಂ ಕೀಲಕಮ್ – ಮಮ ಬುಧಗ್ರಹಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥
ಬಾಂ ಅಙ್ಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಬೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಬೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಬೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಬೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಬಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥
ಬಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಬೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಬೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಬೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಬೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಬಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಬುಧಃ ಪುಸ್ತಕಹಸ್ತಶ್ಚ ಕುಂಕುಮಸ್ಯ ಸಮದ್ಯುತಿಃ ।
ಬುಧಂ ಜ್ಞಾನಮಯಂ ಸರ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಭಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ ।
ಖಡ್ಗಶೂಲಗದಾಪಾಣಿಂ ವರದಾಂಕಿತಮುದ್ರಿತಮ್ ।
ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ದೇವಂ ಪೀತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಮ್ ॥

ವಜ್ರಾದ್ಯಾಭರಣಂ ಚೈವ ಕಿರೀಟ ಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ ।
ಶ್ವೇತಾಶ್ವರಥಮಾರೂಢಂ ಮೇರುಂ ಚೈವ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ ॥

ಕವಚಮ್-
ಬುಧಃ ಪಾತು ಶಿರೋದೇಶಂ ಸೌಮ್ಯಃ ಪಾತು ಚ ಫಾಲಕಮ್ ।
ನೇತ್ರೇ ಜ್ಞಾನಮಯಃ ಪಾತು ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ವಿಧೂದ್ಭವಃ ॥ ೧ ॥

ಘ್ರಾಣಂ ಗಂಧಧರಃ ಪಾತು ಭುಜೌ ಪುಸ್ತಕಭೂಷಿತಃ ।
ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಖಗೇಶ್ವರಃ ॥ ೨ ॥

See Also  Nitishatak By Bhartrihari In Kannada

ಕಟಿಂ ಕಾಲಾತ್ಮಜಃ ಪಾತು ಊರೂ ಪಾತು ಸುರೇಶ್ವರಃ ।
ಜಾನುನೀ ರೋಹಿಣೀಸೂನುಃ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಫಲಪ್ರದಃ ॥ ೩ ॥

ಪಾದೌ ಬಾಣಾಸನಃ ಪಾತು ಪಾತು ಸೌಮ್ಯೋಽಖಿಲಂ ವಪುಃ ।
ಏಷೋಽಪಿ ಕವಚಃ ಪುಣ್ಯಃ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಶಾಂತಿದಃ ॥ ೪ ॥

ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಃ ಸರ್ವದುಃಖನಿವಾರಕಃ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಶುಭದಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರವರ್ಧನಃ ॥ ೫ ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ದೀರ್ಘಮಾಯುಶ್ಚ ವಿಂದತಿಃ ॥ ೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಪುರಾಣೇ ಬುಧಕವಚಂ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Budha Kavacham in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil