Sri Chandrasekharendra Saraswati (Paramacharya) Stuti In Kannada

॥ Sri Chandrasekharendra Saraswati (Paramacharya) Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತುತಿ ॥
ಶೃತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣೋಕ್ತ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗರತಂ ಗುರುಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಹಿತ ವಕ್ತಾರಂ ನಮಸ್ಯೇ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಯೇ ॥ ೧ ॥

ಅದ್ವೈತಾನಂದಭರಿತಂ ಸಾಧೂನಾಮುಪಕಾರಿಣಮ್ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿದಂ ಶಾಂತಂ ನಮಸ್ಯೇ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಯೇ ॥ ೨ ॥

ಧರ್ಮಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಪ್ರಚಾರೇ ಬದ್ಧಕಂಕಣಮ್ ।
ಅನುಗ್ರಹಪ್ರದಾತಾರಂ ನಮಸ್ಯೇ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಯೇ ॥ ೩ ॥

ಭಗವತ್ಪಾದಪಾದಾಬ್ಜವಿನಿವೇಶಿತ ಚೇತಸಃ ।
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದೋ ಮಯಿಜಾಯತಾಮ್ ॥ ೪ ॥

ಕ್ಷೇತ್ರತೀರ್ಥಕಥಾಭಿಜ್ಞಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಯವರ್ಯೋಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾ ಸದಾಹೃದಿ ॥ ೫ ॥

ಪೋಷಣೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ದತ್ತಚಿತ್ತಮಹರ್ನಿಶಮ್ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಯಾತ್ರಾರತಂ ವಂದೇ ಸದ್ಗುರುಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಮ್ ॥ ೬ ॥

ವೇದಜ್ಞಾನ್ ವೇದಭಾಷ್ಯಜ್ಞಾನ್ ಕರ್ತುಂ ಯಸ್ಯ ಸಮುದ್ಯಮಃ ।
ಗುರುರ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಃ ತಂ ವಂದೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರಂ ॥ ೭ ॥

ಮಣಿವಾಚಕ ಗೋದಾದಿ ಭಕ್ತಿ ವಾಗಮೃತೈರ್ಬೃಶಮ್ ।
ಬಾಲಾನಾಂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಂ ವರ್ಧಯಂತಂ ಗುರುಂ ಭಜೇ ॥ ೮ ॥

ಲಘೂಪದೇಶೈರ್ನಾಸ್ತಿಕ್ಯ ಭಾವಮರ್ದನ ಕೋವಿದಮ್ ।
ಶಿವಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಂ ಶಾಂತಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ॥ ೯ ॥

ವಿನಯೇನ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇಽಹಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬೋಧಯಮೇ ಗುರೋ ।
ಮಾರ್ಗಮನ್ಯಂ ನಜಾನೇಽಹಂ ಭವಂತಂ ಶರಣಂಗತಃ ॥ ೧೦ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Chandrasekharendra Saraswati (Paramacharya) Stuti in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil

See Also  1000 Names Of Sri Gorak – Sahasranama Havan Mantra In Kannada