Sri Datta Ashtakam In Kannada

॥ Sri Datta Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಷ್ಟಕಂ ॥
ಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಬಾಧಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೧ ॥

ಯೋಗಾತೀತಂ ಗುಣಾತೀತಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಿಭುಂ ।
ಸರ್ವದುಃಖಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೨ ॥

ಅವಧೂತಂ ಸದಾಧ್ಯಾನಂ ಔದುಂಬರಸುಶೋಭಿತಂ ।
ಅನಘಾಪ್ರಿಯಾ ವಿಭುಂ ದೇವಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೩ ॥

ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಂ ।
ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿಷ್ಕಳಂ ಶಾಂತಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೪ ॥

ಅನಸೂಯಾಸುತಂ ದೇವಂ ಅತ್ರಿವಂಶಕುಲೋದ್ಭವಂ ।
ದಿಗಂಬರಂ ಮಹಾತೇಜಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೫ ॥

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿವಾಸಿನಂ ದತ್ತಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಂ ।
ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೬ ॥

ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಂ ದೇವಂ ಪಂಚರೂಪಸುಶೋಭಿತಂ ।
ಗುರುಪರಂಪರಂ ವಂದೇ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೭ ॥

ದತ್ತಮಾನಂದಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಜಯಂ ಲಭೇತ್ ।
ದತ್ತಾನುಗ್ರಹಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ ॥ ೮ ॥

ಫಲಶ್ರುತಿ –
ಏಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶ್ರೀದತ್ತಶ್ಶರಣಂ ಮಮ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Datta Ashtakam in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil

See Also  Mahakala Shanimrityunjaya Stotram In Kannada