Sri Devi Shatkam In Kannada

॥ Devi Shatkam Kannada Lyrics ॥

॥ ದೇವೀ ಷಟ್ಕಂ ॥

ಅಂಬ ಶಶಿಬಿಂಬವದನೇ ಕಂಬುಗ್ರೀವೇ ಕಠೋರಕುಚಕುಂಭೇ ।
ಅಂಬರಸಮಾನಮಧ್ಯೇ ಶಂಬರರಿಪುವೈರಿದೇವಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ॥ ೧ ॥

ಕುಂದಮುಕುಲಾಗ್ರದಂತಾಂ ಕುಂಕುಮಪಂಕೇನ ಲಿಪ್ತಕುಚಭಾರಾಂ ।
ಆನೀಲನೀಲದೇಹಾಮಂಬಾಮಖಿಲಾಂಡನಾಯಕೀಂ ವಂದೇ ॥ ೨ ॥

ಸರಿಗಮಪಧನಿಸತಾಂತಾಂ ವೀಣಾಸಂಕ್ರಾಂತಚಾರುಹಸ್ತಾಂ ತಾಮ್ ।
ಶಾಂತಾಂ ಮೃದುಲಸ್ವಾಂತಾಂ ಕುಚಭರತಾಂತಾಂ ನಮಾಮಿ ಶಿವಕಾಂತಾಂ ॥ ೩ ॥

ಅರಟತಟಘಟಿಕಜೂಟೀತಾಡಿತತಾಲೀಕಪಾಲತಾಟಂಕಾಂ ।
ವೀಣಾವಾದನವೇಲಾಕಮ್ಪಿತಶಿರಸಂ ನಮಾಮಿ ಮಾತಂಗೀಮ್ ॥ ೪ ॥

ವೀಣಾರಸಾನುಷಂಗಂ ವಿಕಚಮದಾಮೋದಮಾಧುರೀಭೃಂಗಮ್ ।
ಕರುಣಾಪೂರಿತರಂಗಂ ಕಲಯೇ ಮಾತಂಗಕನ್ಯಕಾಪಾಂಗಮ್ ॥ ೫ ॥

ದಯಮಾನದೀರ್ಘನಯನಾಂ ದೇಶಿಕರೂಪೇಣ ದರ್ಶಿತಾಭ್ಯುದಯಾಮ್ ।
ವಾಮಕುಚನಿಹಿತವೀಣಾಂ ವರದಾಂ ಸಂಗೀತ ಮಾತೃಕಾಂ ವಂದೇ ॥ ೬ ॥

ಮಾಣಿಕ್ಯವೀಣಾ ಮುಪಲಾಲಯಂತೀಂ ಮದಾಲಸಾಂ ಮಂಜುಲವಾಗ್ವಿಲಾಸಾಮ್ ।
ಮಾಹೇಂದ್ರನೀಲದ್ಯುತಿಕೋಮಲಾಂಗೀಂ ಮಾತಂಗಕನ್ಯಾಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ ೭ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಯಾಂ ದೇವೀಷಟ್ಕಂ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Devi Shatkam in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil

See Also  Sri Kali Shatanama Stotram In Malayalam