Sri Durga Pancharatnam In Kannada

॥ Sri Durga Pancharatnam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪಂಚರತ್ನಂ ॥
ತೇ ಧ್ಯಾನಯೋಗಾನುಗತಾ ಅಪಶ್ಯನ್
ತ್ವಾಮೇವ ದೇವೀಂ ಸ್ವಗುಣೈರ್ನಿಗೂಢಾಮ್ ।
ತ್ವಮೇವ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರಿ ॥ ೧ ॥

ದೇವಾತ್ಮಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗೀತಾ
ಮಹರ್ಷಿಲೋಕಸ್ಯ ಪುರಃ ಪ್ರಸನ್ನಾ ।
ಗುಹಾ ಪರಂ ವ್ಯೋಮ ಸತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರಿ ॥ ೨ ॥

ಪರಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಃ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯಸೇ
ಶ್ವೇತಾಶ್ವವಾಕ್ಯೋದಿತದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ।
ಸ್ವಾಭಾವಿಕೀ ಜ್ಞಾನಬಲಕ್ರಿಯಾ ತೇ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರಿ ॥ ೩ ॥

ದೇವಾತ್ಮಶಬ್ದೇನ ಶಿವಾತ್ಮಭೂತಾ
ಯತ್ಕೂರ್ಮವಾಯವ್ಯವಚೋವಿವೃತ್ಯಾ
ತ್ವಂ ಪಾಶವಿಚ್ಛೇದಕರೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರಿ ॥ ೪ ॥

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಾ ವಿವಿಧಾ ಮಯೂರೀ
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸ್ಯುಪದಿಷ್ಟಗೀತಾ ।
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾತ್ಮತಯಾಖಿಲಾನಾಂ
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರಿ ॥ ೫ ॥

ಇತಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃತಂ ದುರ್ಗಾ ಪಂಚರತ್ನಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Pancharatnam in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil

See Also  Hindu Prayer For Safe Delivery Of Child In Kannada