Sri Durga Parameshwari Stotram In English

॥ Sri Durga Parameshwari Stotram by Sringeri Jagadguru English Lyrics ॥

॥ śrī durga paramēśvarī stōtram ॥
(śr̥ṅgērī jagadguru viracitam)

[** adhuna sarvatra jagati prasarataḥ jananaṁ pranapayakarasya korōna namakasya rōgaviśēsasya nivaranarthaṁ śr̥ṁgērī jagadguru viracita śrī durga paramēśvarī stōtra parayanaṁ karisyē – **]

ētavantaṁ samayaṁ
sarvapadbhyō:’pi raksanaṁ kr̥tva ।
dēśasya paramidanīṁ
tatasthyaṁ vahasi durgamba ॥ 1 ॥

aparadha bahuśaḥ khalu
putranaṁ pratipadaṁ bhavantyēva ।
kō va sahatē lōkē
sarvaṁstanmataraṁ vihayaikam ॥ 2 ॥

ma bhaja ma bhaja durgē
tatasthyaṁ putrakēsu dīnēsu ।
kē va gr̥hnanti sutan
matra tyaktanvadambikē lōkē ॥ 3 ॥

itaḥ paraṁ va jagadamba jatu
dēśasya rōgapramukhapadō:’sya ।
na syustatha kurvacalaṁ kr̥pam
ityabhyarthanaṁ mē saphalīkurusva ॥ 4 ॥

papahīnajanatavanadaksaḥ
santi nirjaravara na kiyantaḥ ।
papapūrnajanaraksanadaksaṁ
tvaṁ vina bhuvi paraṁ na vilōkē ॥ 5 ॥

iti śr̥ṅgērī jagadguru viracitaṁ śrī durga paramēśvarī stōtram ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Parameshwari Stotram in English – SanskritKannadaTeluguTamil

See Also  Vinnapaalu Vinavale In English