Sri Durga Parameshwari Stotram In Kannada

॥ Sri Durga Parameshwari Stotram i by Sringeri Jagadguru Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
(ಶೃಂಗೇರೀ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತಂ)

[** ಅಧುನಾ ಸರ್ವತ್ರ ಜಗತಿ ಪ್ರಸರತಃ ಜನಾನಂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕರಸ್ಯ ಕೊರೋನಾ ನಾಮಕಸ್ಯ ರೋಗವಿಶೇಷಸ್ಯ ನಿವಾರಣಾರ್ಥಂ ಶೃಂಗೇರೀ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ – **]

ಏತಾವನ್ತಂ ಸಮಯಂ
ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋಽಪಿ ರಕ್ಷಣಂ ಕೃತ್ವಾ ।
ದೇಶಸ್ಯ ಪರಮಿದಾನೀಂ
ತಾಟಸ್ಥ್ಯಂ ವಹಸಿ ದುರ್ಗಾಮ್ಬ ॥ ೧ ॥

ಅಪರಾಧಾ ಬಹುಶಃ ಖಲು
ಪುತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಭವನ್ತ್ಯೇವ ।
ಕೋ ವಾ ಸಹತೇ ಲೋಕೇ
ಸರ್ವಾಂಸ್ತಾನ್ಮಾತರಂ ವಿಹಾಯೈಕಾಮ್ ॥ ೨ ॥

ಮಾ ಭಜ ಮಾ ಭಜ ದುರ್ಗೇ
ತಾಟಸ್ಥ್ಯಂ ಪುತ್ರಕೇಷು ದೀನೇಷು ।
ಕೇ ವಾ ಗೃಹ್ಣನ್ತಿ ಸುತಾನ್
ಮಾತ್ರಾ ತ್ಯಕ್ತಾನ್ವದಾಮ್ಬಿಕೇ ಲೋಕೇ ॥ ೩ ॥

ಇತಃ ಪರಂ ವಾ ಜಗದಮ್ಬ ಜಾತು
ದೇಶಸ್ಯ ರೋಗಪ್ರಮುಖಾಪದೋಽಸ್ಯ ।
ನ ಸ್ಯುಸ್ತಥಾ ಕುರ್ವಚಲಾಂ ಕೃಪಾಮ್
ಇತ್ಯಭ್ಯರ್ಥನಾಂ ಮೇ ಸಫಲೀಕುರುಷ್ವ ॥ ೪ ॥

ಪಾಪಹೀನಜನತಾವನದಕ್ಷಾಃ
ಸನ್ತಿ ನಿರ್ಜರವರಾ ನ ಕಿಯನ್ತಃ ।
ಪಾಪಪೂರ್ಣಜನರಕ್ಷಣದಕ್ಷಾಂ
ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ಭುವಿ ಪರಾಂ ನ ವಿಲೋಕೇ ॥ ೫ ॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರೀ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Parameshwari Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil

See Also  Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanama Stotram 4 In Kannada