Sri Ganesha Ashtakam 1 In Kannada

॥ Sri Ganesha Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ ೧ ॥
ಸರ್ವೇ ಉಚುಃ –
ಯತೋಽನಂತಶಕ್ತೇರನಂತಾಶ್ಚ ಲೋಕಾ
ಯತೋ ನಿರ್ಗುಣಾದಪ್ರಮೇಯಾ ಗುಣಾಸ್ತೇ ।
ಯತೋ ಭಾತಿ ಸರ್ವಂ ತ್ರಿಧಾ ಭೇದಭಿನ್ನಂ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ ೧ ॥

ಯತಶ್ಚಾವಿರಾಸೀಜ್ಜಗತ್ಸರ್ವಮೇತ-
ತ್ತಥಾಽಬ್ಜಾಸನೋ ವಿಶ್ವಗೋ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ।
ತಥೇಂದ್ರಾದಯೋ ದೇವಸಂಘಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ ೨ ॥

ಯತೋ ವಹ್ನಿಭಾನೂ ಭವೋ ಭೂರ್ಜಲಂ ಚ
ಯತಃ ಸಾಗರಾಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ವ್ಯೋಮ ವಾಯುಃ ।
ಯತಃ ಸ್ಥಾವರಾ ಜಂಗಮಾ ವೃಕ್ಷಸಂಘಾಃ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ ೩ ॥

ಯತೋ ದಾನವಾಃ ಕಿನ್ನರಾ ಯಕ್ಷಸಂಘಾ
ಯತಶ್ಚಾರಣಾ ವಾರಣಾಃ ಶ್ವಾಪದಾಶ್ಚ ।
ಯತಃ ಪಕ್ಷಿಕೀಟಾ ಯತೋ ವೀರೂಧಶ್ಚ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ ೪ ॥

ಯತೋ ಬುದ್ಧಿರಜ್ಞಾನನಾಶೋ ಮುಮುಕ್ಷೋಃ
ಯತಃ ಸಂಪದೋ ಭಕ್ತಸಂತೋಷದಾಃ ಸ್ಯುಃ ।
ಯತೋ ವಿಘ್ನನಾಶೋ ಯತಃ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಃ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ ೫ ॥

ಯತಃ ಪುತ್ರಸಂಪದ್ಯತೋ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥೋ
ಯತೋ ಭಕ್ತಿವಿಘ್ನಾಸ್ತಥಾಽನೇಕರೂಪಾಃ ।
ಯತಃ ಶೋಕಮೋಹೌ ಯತಃ ಕಾಮ ಏವಂ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ ೬ ॥

ಯತೋಽನಂತಶಕ್ತಿಃ ಸ ಶೇಷೋ ಬಭೂವ
ಧರಾಧಾರಣೇಽನೇಕರೂಪೇ ಚ ಶಕ್ತಃ ।
ಯತೋಽನೇಕಧಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾ ಹಿ ನಾನಾ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ ೭ ॥

See Also  Vayu Stuti In Kannada » Sri Anjaneya

ಯತೋ ವೇದವಾಚೋ ವಿಕುಂಠಾ ಮನೋಭಿಃ
ಸದಾ ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ಯತ್ತಾ ಗೃಣಂತಿ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಚಿದಾನಂದಭೂತಂ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ ೮ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಉವಾಚ –
ಪುನರೂಚೇ ಗಣಾಧೀಶಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ತ್ರಿದಿನಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ ೯ ॥

ಯೋ ಜಪೇದಷ್ಟದಿವಸಂ ಶ್ಲೋಕಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಶುಭಮ್ ।
ಅಷ್ಟವಾರಂ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ತು ಸೋಽಷ್ಟಸಿದ್ಧಿರವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೧೦ ॥

ಯಃ ಪಠೇನ್ಮಾಸಮಾತ್ರಂ ತು ದಶವಾರಂ ದಿನೇ ದಿನೇ ।
ಸ ಮೋಚಯೇದ್ಬಂಧಗತಂ ರಾಜವಶ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೧೧ ॥

ವಿದ್ಯಾಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ವಿದ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಪುತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ವಾಂಛಿತಾನ್ ಲಭತೇ ಸರ್ವಾನೇಕವಿಂಶತಿವಾರತಃ ॥ ೧೨ ॥

ಯೋ ಜಪೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗಜಾನನಪರೋ ನರಃ ।
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತತೋ ದೇವಶ್ಚಾಂತರ್ಧಾನಂ ಗತಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ ೧೩ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Ashtakam in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil