Sri Ganesha Prabhava Stuti In Kannada

॥ Sri Ganesha Prabhava Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಓಮಿತ್ಯಾದೌ ವೇದವಿದೋಯಂ ಪ್ರವದಂತಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಯಂ ಲೋಕವಿಧಾನೇ ಪ್ರಣಮಂತಿ ।
ಯೋಽಂತರ್ಯಾಮೀ ಪ್ರಾಣಿಗಣಾನಾಂ ಹೃದಯಸ್ಥಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೧ ॥

ಗಂಗಾ ಗೌರೀ ಶಂಕರಸಂತೋಷಕವೃತ್ತಂ
ಗಂಧರ್ವಾಳೀಗೀತಚರಿತ್ರಂ ಸುಪವಿತ್ರಮ್ ।
ಯೋ ದೇವಾನಾಮಾದಿರನಾದಿರ್ಜಗದೀಶಂ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೨ ॥

ಗಚ್ಛೇತ್ಸಿದ್ಧಿಂ ಯನ್ಮನುಜಾಪೀ ಕಾರ್ಯಾಣಾಂ
ಗಂತಾಪಾರಂ ಸಂಸೃತಿ ಸಿಂಧೋರ್ಯದ್ವೇತ್ತಾ ।
ಗರ್ವಗ್ರಂಥೇರ್ಯಃ ಕಿಲಭೇತ್ತಾ ಗಣರಾಜಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೩ ॥

ತಣ್ಯೇತ್ಯುಚ್ಚೈರ್ವರ್ಣ ಜಪಾದೌ ಪೂಜಾರ್ಥಂ
ಯದ್ಯಂತ್ರಾಂತಃಪಶ್ಚಿಮಕೋಣೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮ್ ।
ಬೀಜಂ ಧ್ಯಾತುಃ ಪುಷ್ಟಿದಮಾಥ್ವರಣವಾಕ್ಯೈಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೪ ॥

ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಮ ಶ್ರೀಮದಹೃದ್ಭ್ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷೇ
ಮೂಲಾಧಾರಾಂಭೋರುಹಭಾಸ್ವದ್ಭಾನುಭ್ಯಾಮ್ ।
ಯೋಗೀ ಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಹಮಜಪಾರ್ಪಣದಕ್ಷಃ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೫ ॥

ತತ್ತ್ವಂ ಯಸ್ಯ ಶೃತಿಗುರುವಾಕ್ಯೈರಧಿಗತ್ಯ
ಜ್ಞಾನೀ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಭಾವಂತೇ ನಿಜಧಾಮ ।
ಶಾಂತಾವಿದ್ಯಾ ತತ್ಕೃತಬೋಧಸ್ಸ್ವಯಮೀಯಾತ್
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೬ ॥

ಯೇ ಯೇ ಭೋಗಾ ಲೋಕಹಿತಾರ್ಥಾಸ್ಸಪುಮಾರ್ಥಾಃ
ಯೇ ಯೇ ಯೋಗಾಃ ಸಾಧ್ಯಸುಲೋಕಾಃ ಸುಕೃತಾರ್ಥಾಃ ।
ತೇ ಸರ್ವೇಸ್ಯುರ್ಯನ್ಮನು ಜಪತಃ ಪುರುಷಾಣಾಂ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೭ ॥

ನತ್ವಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಪದಾಬ್ಜಂ ಮುಹುರರ್ಥೀ
ನಿರ್ದ್ವೈತಾತ್ಮಾ ಖಂಡಸುಖಸ್ಸ್ಯಾದ್ಧತಮೋಹಃ ।
ಕಾಮಾನ್ಪ್ರಾಪ್ನೋತೀತಿ ಕಿಮಾಶ್ಚರ್ಯಮಿದಾನೀಂ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೮ ॥

ಮಸ್ತಪ್ರೋದ್ಯಚ್ಚಂದ್ರಕಿಶೋರಂ ಕರವಕ್ತ್ರಂ
ಪುಸ್ತಾಕ್ಷ ಸ್ರಕ್ಪಾಶ ಸೃಣೀಸ್ಫೀತಕರಾಬ್ಜಮ್ ।
ಶೂರ್ಪಶ್ರೋತ್ರಂ ಸುಂದರಗಾತ್ರಂ ಶಿವಪುತ್ರಂ
ತಂ ವಿಘ್ನೇಶಂ ದುಃಖವಿನಾಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ॥ ೯ ॥

See Also  Sri Vighneshwara Shodasha Nama Stotram In Telugu

ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥಾಂ ಸಿದ್ಧಿಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿಮೇನಾಂ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಹ್ವಯ ಸೂರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಮನುಯುಕ್ತಾಮ್ ।
ಉಕ್ತ್ವಾ ಶ್ರುತ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಕಾರ್ಯಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ
ಮುಕ್ತ್ವಾ ಮೋಹಂ ಬೋಧಮುವೇಯಾತ್ತದ್ಭಕ್ತಿಃ ॥ ೧೦ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯೋಗಿ ವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ತುತಿಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Prabhava Stuti in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil