Sri Garbha Rakshambika Stotram In Kannada

॥ Garbha Rakshambika Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ॥

ವಾಪೀತಟೇ ವಾಮಭಾಗೇ
ವಾಮದೇವಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ದೇವಿ ಸ್ಥಿತಾ ತ್ವಮ್ ।
ಮಾನ್ಯಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವದಾನ್ಯಾ
ಪಾಹಿ ಗರ್ಭಸ್ಥಜಂತೂನ್ ತಥಾ ಭಕ್ತಲೋಕಾನ್ ॥ ೧ ॥

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗರ್ಭರಕ್ಷಾಪುರೇ ಯಾ
ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತಾ ಸುಮಾಂಗಳ್ಯಗಾತ್ರೀ ।
ಧಾತ್ರೀ ಜನಿತ್ರೀ ಜನಾನಾಂ
ದಿವ್ಯರೂಪಾಂ ದಯಾರ್ದ್ರಾಂ ಮನೋಜ್ಞಾಂ ಭಜೇ ತ್ವಾಮ್ ॥ ೨ ॥

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ॥

ಆಷಾಢಮಾಸೇ ಸುಪುಣ್ಯೇ
ಶುಕ್ರವಾರೇ ಸುಗಂಧೇನ ಗಂಧೇನ ಲಿಪ್ತಾ ।
ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಕಲ್ಪವೇಷಾ
ವಾಜಪೇಯಾದಿಯಾಗಸ್ಥಭಕ್ತೈಃ ಸುದೃಷ್ಟಾ ॥ ೩ ॥

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ॥

ಕಲ್ಯಾಣದಾತ್ರೀಂ ನಮಸ್ಯೇ
ವೇದಿಕಾಢ್ಯಸ್ತ್ರಿಯಾ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಕರೀಂ ತ್ವಾಮ್ ।
ಬಾಲೈಸ್ಸದಾ ಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ
ಗರ್ಭರಕ್ಷಾರ್ಥಮಾರಾದುಪೇತೈರುಪೇತಾಮ್ ॥ ೪ ॥

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವೇ ವಿಪ್ರವೀಥ್ಯಾಂ
ವಾದ್ಯಘೋಷೇಣ ತುಷ್ಟಾಂ ರಥೇ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಮ್ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀಂ ಭಜೇಽಹಂ
ದೇವವೃಂದೈರಪೀಡ್ಯಾಂ ಜಗನ್ಮಾತರಂ ತ್ವಾಮ್ ॥ ೫ ॥

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ॥

ಏತತ್ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ
ದೀಕ್ಷಿತಾನಂತರಾಮೇಣ ದೇವ್ಯಾಶ್ಚ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ।
ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ಭಾಗ್ಯಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೬ ॥

ಶ್ರೀಮಾಧವೀ ಕಾನನಸ್ಥೇ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕೇ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತಾಂ ಸ್ತುವಂತೀಮ್ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Durga – Sahasranama Stotram 3 In Odia

ಇತಿ ಶ್ರೀಅನಂತರಾಮದೀಕ್ಷಿತವರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Garbha Rakshambika Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil