Sri Gauri Saptashloki Stuti In Kannada

॥ Sri Gauri Saptashloki Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕೀ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಕರೋಪಾಂತೇ ಕಾಂತೇ ವಿತರಣರವಂತೇ ವಿದಧತೀಂ
ನವಾಂ ವೀಣಾಂ ಶೋಣಾಮಭಿರುಚಿಭರೇಣಾಂಕವದನಾಂ ।
ಸದಾ ವಂದೇ ಮಂದೇತರಮತಿರಹಂ ದೇಶಿಕವಶಾ-
ತ್ಕೃಪಾಲಂಬಾಮಂಬಾಂ ಕುಸುಮಿತಕದಂಬಾಂಕಣಗೃಹಾಮ್ ॥ ೧ ॥

ಶಶಿಪ್ರಖ್ಯಂ ಮುಖ್ಯಂ ಕೃತಕಮಲಸಖ್ಯಂ ತವ ಮುಖಂ
ಸುಧಾವಾಸಂ ಹಾಸಂ ಸ್ಮಿತರುಚಿಭಿರಾಸನ್ನ ಕುಮುದಂ ।
ಕೃಪಾಪಾತ್ರೇ ನೇತ್ರೇ ದುರಿತಕರಿತೋತ್ರೇಚ ನಮತಾಂ
ಸದಾ ಲೋಕೇ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ವಿಗತಶೋಕೇನ ಮನಸಾ ॥ ೨ ॥

ಅಪಿ ವ್ಯಾಧಾ ವಾಧಾವಪಿ ಸತಿ ಸಮಾಧಾಯ ಹೃದಿ ತಾ
ಮನೌಪಮ್ಯಾಂ ರಮ್ಯಾಂ ಮುನಿಭಿರವಗಮ್ಯಾಂ ತವ ಕಲಾಂ,
ನಿಜಾಮಾದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ನಿಯತಮನವದ್ಯಾಂ ನ ಕಲಯೇ
ನ ಮಾತಂಗೀಮಂಗೀಕೃತಸರಸಸಂಗೀತರಸಿಕಾಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಾನೀಪಾವನಿರುಹಸಮೀಪಾಶ್ರಯಪರಾ
ಸುಧಾಧಾರಾಧಾರಾಧರರುಚಿರುದಾರಾ ಕರುಣಯಾ ।
ಸ್ತುತಿ ಪ್ರೀತಾ ಗೀತಾಮುನಿಭಿರುಪನೀತಾ ತವ ಕಲಾ
ತ್ರಯೀಸೀಮಾ ಸಾ ಮಾಮವತು ಸುರಸಾಮಾಜಿಕಮತಾ ॥ ೪ ॥

ತುಲಾಕೋಟೀಕೋಟೀ ಕಿರಣಪರಿಪಾಟಿ ದಿನಕರಂ
ನಖಚ್ಛಾಯಾಮಾಯಾ ಶಶಿನಳಿನದಾಯಾದವಿಭವಂ ।
ಪದಂ ಸೇವೇ ಭಾವೇ ತವ ವಿಪದಭಾವೇ ವಿಲಸಿತಂ
ಜಗನ್ಮಾತಃ ಪ್ರಾತಃ ಕಮಲಮುಖಿ ನಾತಃ ಪರತರಮ್ ॥ ೫ ॥

ಕನತ್ಫಾಲಾಂ ಬಾಲಾಂ ಲಳಿತಶುಕಲೀಲಾಂಬುಜಕರಾಂ
ಲಸದ್ಧಾರಾಧಾರಾಂ ಕಚವಿಜಿತಧಾರಾಧರರುಚಿಂ ।
ರಮೇಂದ್ರಾಣೀವಾಣೀ ಲಸದಸಿತವೇಣೀಸುಮಪದಾಂ
ಮಹತ್ಸೀಮಾಂ ಶ್ಯಾಮಾಮರುಣಗಿರಿವಾಮಾಂ ಭಜ ಮತೇ ॥ ೬ ॥

ಗಜಾರಣ್ಯೇ ಪುಣ್ಯೇ ಶ್ರಿತಜನಶರಣ್ಯೇ ಭಗವತೀ
ಜಪಾವರ್ಣಾಪರ್ಣಾಂ ತರಳತರಕರ್ಣಾಂತನಯನಾ ।
ಅನಾದ್ಯಂತಾ ಶಾಂತಾಬುಧಜನಸುಸಂತಾನಲತಿಕಾ
ಜಗನ್ಮಾತಾ ಪೂತಾ ತುಹಿನಗಿರಿಜಾತಾ ವಿಜಯತೇ ॥ ೭ ॥

ಗೌರ್ಯಾಸ್ಸಪ್ತಸ್ತುತಿಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಭಾತೇ ನಿಯತಃ ಪಠೇತ್ ।
ತಸ್ಯಸರ್ವಾಣಿ ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತಿ ವಾಂಛಿತಾನಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೮ ॥

See Also  Ardhanarishvari Ashtottarashatanama Stotram In Bengali

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gauri Saptashloki Stuti in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil