Sri Hanuman Langoolastra Stotram In Kannada

॥ Sri Hanuman Langoolastra Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾಲ್ಲಾಂಗೂಲಾಸ್ತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಹನುಮನ್ನಂಜನೀಸೂನೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೧ ॥

ಮರ್ಕಟಾಧಿಪ ಮಾರ್ತಂಡಮಂಡಲಗ್ರಾಸಕಾರಕ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೨ ॥

ಅಕ್ಷಕ್ಷಪಣ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ದಿತಿಜಾಸುಕ್ಷಯಂಕರ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೩ ॥

ರುದ್ರಾವತಾರ ಸಂಸಾರದುಃಖಭಾರಾಪಹಾರಕ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೪ ॥

ಶ್ರೀರಾಮಚರಣಾಂಭೋಜಮಧುಪಾಯಿತಮಾನಸ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೫ ॥

ವಾಲಿಪ್ರಮಥಕ್ಲಾಂತಸುಗ್ರೀವೋನ್ಮೋಚನಪ್ರಭೋ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೬ ॥

ಸೀತಾವಿರಹವಾರಾಶಿಭಗ್ನ ಸೀತೇಶತಾರಕ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೭ ॥

ರಕ್ಷೋರಾಜಪ್ರತಾಪಾಗ್ನಿದಹ್ಯಮಾನಜಗದ್ವನ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೮ ॥

ಗ್ರಸ್ತಾಶೇಷಜಗತ್ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ರಾಕ್ಷಸಾಂಭೋಧಿಮಂದರ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೯ ॥

ಪುಚ್ಛಗುಚ್ಛಸ್ಫುರದ್ವೀರ ಜಗದ್ದಗ್ಧಾರಿಪತ್ತನ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೧೦ ॥

ಜಗನ್ಮನೋದುರುಲ್ಲಂಘ್ಯಪಾರಾವಾರವಿಲಂಘನ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೧೧ ॥

ಸ್ಮೃತಮಾತ್ರಸಮಸ್ತೇಷ್ಟಪೂರಕ ಪ್ರಣತಪ್ರಿಯ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೧೨ ॥

ರಾತ್ರಿಂಚರತಮೋರಾತ್ರಿಕೃಂತನೈಕವಿಕರ್ತನ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೧೩ ॥

ಜಾನಕ್ಯಾ ಜಾನಕೀಜಾನೇಃ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರ ಪರಂತಪ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೧೪ ॥

ಭೀಮಾದಿಕಮಹಾವೀರವೀರಾವೇಶಾವತಾರಕ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೧೫ ॥

ವೈದೇಹೀವಿರಹಕ್ಲಾಂತರಾಮರೋಷೈಕವಿಗ್ರಹ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೧೬ ॥

ವಜ್ರಾಂಗನಖದಂಷ್ಟ್ರೇಶ ವಜ್ರಿವಜ್ರಾವಗುಂಠನ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೧೭ ॥

ಅಖರ್ವಗರ್ವಗಂಧರ್ವಪರ್ವತೋದ್ಭೇದನಸ್ವರ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೧೮ ॥

See Also  Sri Lalitha Trisathi Namavali In Kannada

ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣಸಂತ್ರಾಣ ತ್ರಾತತೀಕ್ಷ್ಣಕರಾನ್ವಯ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೧೯ ॥

ರಾಮಾದಿವಿಪ್ರಯೋಗಾರ್ತ ಭರತಾದ್ಯಾರ್ತಿನಾಶನ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೨೦ ॥

ದ್ರೋಣಾಚಲಸಮುತ್ಕ್ಷೇಪಸಮುತ್ಕ್ಷಿಪ್ತಾರಿವೈಭವ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೨೧ ॥

ಸೀತಾಽಶೀರ್ವಾದಸಂಪನ್ನ ಸಮಸ್ತಾವಯವಾಕ್ಷತ ।
ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ ॥ ೨೨ ॥

ಇತ್ಯೇವಮಶ್ವತ್ಥತಲೋಪವಿಷ್ಟಃ
ಶತ್ರುಂಜಯಂ ನಾಮ ಪಠೇತ್ಸ್ವಯಂ ಯಃ ।
ಸ ಶೀಘ್ರಮೇವಾಸ್ತಸಮಸ್ತಶತ್ರುಃ
ಪ್ರಮೋದತೇ ಮಾರೂತಜಪ್ರಸಾದಾತ್ ॥ ೨೩ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Anjaneya Stotram » Sri Hanuman Langoolastra Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil